10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevapları (A)-Eyüp KÖKSAL

16 Şubat 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde  İNDİREBİLİRSİNİZ.

“Gitdün ammâ ki kodun hasret ile cânı bile                                   
  İstemem sensiz olan sohbet-i yarânı bile
 
  Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdur sensiz                                 
  Mey-i rahşânı degül sâgar-ı gerdânı bile                                   
                                                                                                                         
  Bağa sensüz varamam çeşmüme ateş görinür                     
  Gül-i handânı degül serv-i hırâmânı bile                                    
 
  Sineden derd ile bir ah ideyin kim dönsün                              
  Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile                              
 
  Hâr-ı firkatle Neşâti-i hazinin vâ hayf                                         
  Dâmen-i ülfeti çâk oldu giribânı bile”                                                                                                                                                          

yaran:dostlar
devr-i meclis: içki meclisi
girdab-ı bela: bela girdabı
Rahşan:parlak
mey:şarap
Sağar-ı gerdan: dönen kadeh
çeşm:göz
handan:gülümseyen
serv-i hıraman: salınarak yürüyen servi
sine:göğüs
çarh-ı felek:feleğin çarkı
har-ı firkat:ayrılık ateşi
hazin:hüzünlü
mihr-i dırahşân:parlayan güneş
hayf:yazık
çak:paramparça
Dâmen-i ülfet:dostun eteği
giriban: yaka

1. Yukarıdaki şiiri beyit beyit açıklayınız.(20 puan)

2. Yukarıdaki şiirdeki edebi sanatları bularak açıklayınız.(10 puan)

3. Yukarıdaki şiirin kafiyelerini ve uyak düzenini gösteriniz. (10 puan)

4. Yukarıdaki şiirin nazım şekli nedir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız. (10 puan)

5. Türk edebiyatının bilinen ilk mesnevisi aşağıdakilerden hangisidir? (10 puan)
a)Kutadgu Bilig b)Mantuku’t-Tayr c)Garipname d)Hurşidname e)İskendername

6. Aşağıdakilerden hangisi tümüyle divan edebiyatı ürünleridir? (10 puan)
A)Kaside-koşma-şarkı-tuyuğ B)Gazel-kaside-şarkı-rubai
C)Mesnevi-kaside-şarkı-rubai D)Rubai-murabba-muhammes-ağıt
E)Semai-koşma-varsağı-ağıt

7. Divan şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?(5 puan)
A)Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil kullanılmıştır
B)Ölçü olarak aruz kullanılmıştır
C)Kavramlar, ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır
D)Konular genellikle gerçek yaşamdan alınmıştır
E)Şiirler ‘Divan’ adı verilen kitaplarda toplanmıştır

8. Kanuni Sultan Süleyman devrinin ünlü şairi olup adı geçen padişahın ölümü üzerine meşhur bir mersiye söyleyen kimdir? (5 puan)
A)Nedim B)Yunus Emre C)Baki D)Fuzuli E)Nabi

9. Pavel ve Bazarov romanın başında hangi konuda tartışmışlardır? Tartışmayı özertleyiniz. (10 puan)

10. Bazarov’un aşkla ilgili düşünceleri nedir? Anna’nın bu düşünceleri üzerine nasıl bir etkisi olmuştur? (10 puan)

CEVAPLAR

1.Birinci beyit: Aşık sevgiliden ayrı olmanın verdiği acıyla sevdikleriyle dostlarıyla bile muhabbet etmenin gereksizliğinden dem vuruyor
İkinci be yit: Sevgilinin olmadığı bir içki meclisi, kötülüklerin olduğu bir yer, şarap kadehleri veya içkiler isse anlamsız birer nesne
Üçüncü beyit: Gülümseyen, salınarak yürüyen güzellerin olduğu bir gül bahçesi bile sevgilisinden ayrı olan açık için cehennem ateşinden fasrksızdır.
Dördüncü beyit: bu dert ile yürekten vir ah etse aşık bu ahın şiddetine ne güneş ne de kader dayanabilir.
Beşinci beyit: yazıklar olsun ki bu dert hüzünlü neşatinin derdine dert katmış, gözü hiçbir şey görmeyen aşık dostlasrına bile zarar vermiştir.

2. içki meclisi bela girdabına benzetilmiş. Teşbih
Devri meclis, belayı girdap, meyi Rahşan, sagarı gerdan tenasüp
Sevgili güle benztilmiş. Açık istiare
Serviye benzetilmiş. Açık istiare
Aşığın ahının her yeri tutması: mübalağa
Sine, derd, ah etmek, felek tenasüp
Yakayı dostun eteklerini parçalamak mübalağa

3.uyak düzeni: aa,ba,ca,da,ea
-an: tam kafiye
-ı bile: redif

4 nazım şekli: gazel
*5 beyit
*beşeri aşk
*aa,ba,ca
*beyitler halind yazılmış
*Arapça farsça ağırlıkta

5.a şıkkı
6.b şıkkı
7.d şıkkı
8.c şıkkı
9. siyasi ve dünyevi konularda görüşleri uyuşmamaktadır.bazarov medeniyetin getirisi olarak sınıflar arası farklılaşmanın ortaya çıktığını kendisini geliştiremeyen bireylerin aciz olduğunu, dile getirir. Pavel ise onun cahil insanlasrı küçümsemesini eleştirir.
10. bazarov aşka inanmaz. Mesleğine odaklanmıştır. Kadınları kullanmayı tercih eder. Fakat diğer bayanlardan farklı olan anna, b görüşlerini değiştirir.

Eyüp KÖKSAL

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
AKİF BEY ÖZETİ