Kısaltmalar Dizini TDK

22 Haziran 2019 tarihinde tarafından eklendi.
Kısaltmalar Dizini
A Alay
AA Anadolu Ajansı
AADFI bk. AKBB
AAET Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
AAFSE bk. GAMHK (Allied Air Forces Southern Europe)
AB 1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği
ABB Avrupa Birliği Bankası
ABD Ana bilim dalı

ABGS

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

ABKF Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
ABÖ Afrika Birliği Örgütü
ABS Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
ACU bk. ATB (Asian Clearing Union)
ACÜ Acıbadem Üniversitesi
AÇSAP Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
ADB bk. AKB (African Development Bank)
ADFD bk. ADKF (Abu Dhabi Fund For Development)
ADKF Abu Dabi Kalkınma Fonu
ADSL Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)
ADÜ Adnan Menderes Üniversitesi
ADYÜ Adıyaman Üniversitesi

AEGM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

AEİBÖ Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü
AEK bk. BMAEK
AET Avrupa Ekonomik Topluluğu
AEÜ Ahi Evran Üniversitesi
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AFFB Avrupa Futbol Federasyonları Birliği
AFİF Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu
AFP bk. FBA (Agence France Press)
age. Adı geçen eser
AGİK Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
AGİT Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
AGM Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
agm. Adı geçen makale
agy. Adı geçen yayın
AI bk. UAT (Amnesty International)
AİBÖ Avrupa İş Birliği Örgütü
AİBÜ Abant İzzet Baysal Üniversitesi
AİÇÜ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
AID bk. UKA (Agency for International Development)
AIDS Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)
AİHAD Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı
AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AİK Afrika İktisat Komisyonu
AİKB Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
AİPB Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği
AK Avrupa Konseyi
AKB Afrika Kalkınma Bankası
AKBB Afrika Kalkınma Bankaları Birliği
AKBİL Akıllı bilet
AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
AKD Akdeniz Üniversitesi
AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
AKM Atatürk Kültür Merkezi
AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı
AKÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi
ALADI bk. LABB
Alb. Albay
ALES Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Alm. Almanca
AMB 1. Amerika Merkez Bankası 2. Avrupa Merkez Bankası
AMEX bk. AB (American Stock Exchange)
AMF bk. APF (Arab Monetary Fund)
AMK Amerikan Merkez Komutanlığı
ANAM Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
anat. Anatomi
ANAÜ Anadolu Üniversitesi
ant. Antropoloji
AO Anonim ortaklık
AOÇ Atatürk Orman Çiftliği
AÖB Avrupa Ödemeler Birliği
AÖF Açıköğretim Fakültesi
AP ABD Haber Ajansı (Associated Press)
APA Avrupa Para Anlaşması
APB Avrupa Para Birliği
APE Avrupa Para Enstitüsü
APEC bk. APİİB (Asia Pacific Economic Cooperation)
APF Arap Para Fonu
APİİB Asya Pasifik İktisadi İş Birliği
APÖ Avrupa Parlamenterler Örgütü
APS Acele Posta Servisi
Apt. Apartman, apartmanı
Ar. Arapça
AREL İstanbul Arel Üniversitesi
AR-GE Araştırma geliştirme
ark. Arkeoloji
Arş. Gör. Araştırma Görevlisi
As. Asker, askerî, askerlik
As. İz. Askerî İnzibat
ASAL Asker Alma
Asb. Astsubay
ASEAN bk. GAUT
ASELSAN Askerî Elektronik Sanayii
ASF Avrupa Sosyal Fonu
ASİGM Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
ASK Avrupa Standartlar Komitesi
ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
ASO Ankara Sanayi Odası
AST Ankara Sanat Tiyatrosu
ASTB 1. Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 2. Avrupa Serbest Ticaret Birliği
astr. Astronomi
astrol. Astroloji
ASÜ Aksaray Üniversitesi
Anonim şirket
AŞTİ Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
AT Avrupa Topluluğu
ATAD Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
ATAM Atatürk Araştırma Merkezi
ATATÜRK ÜNİ Atatürk Üniversitesi
ATB Asya Takas Birliği
Atğm. Asteğmen
ATK Adli Tıp Kurumu
atm. Atmosfer
ATO Ankara Ticaret Odası
ATÜ Atılım Üniversitesi
ATYGF Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu
AUA Avrupa Uzay Ajansı
1. Ankara Üniversitesi 2. Ardahan Üniversitesi
Av. Avukat
AVM Alışveriş merkezi
AYB 1. Avrupa Yayın Birliği 2. Avrupa Yatırım Bankası
AYİM Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
AYM Anayasa Mahkemesi
B 1. Batı 2. Bay
BADET Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
BAE Birleşik Arap Emirlikleri
bağ. Bağlaç
BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
BAKB Batı Afrika Kalkınma Bankası
BASAGM Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
BAT bk. TBB (The Banks Association of Turkey)
BATO Batı Afrika Takas Odası
BAU Bahçeşehir Üniversitesi
BAÜN Balıkesir Üniversitesi
BAY ÜNİ Bayburt Üniversitesi
BBC İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
BCG Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)
Bçvş. Başçavuş
BD Bilim dalı
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
BDT Bağımsız Devletler Topluluğu
BE Büyükelçi
BERD bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development)
BEÜ Bitlis Eren Üniversitesi

BİB

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

BİK

Basın İlan Kurumu

BIS bk. UÖB (Bank for International Settlements)
bit. b. Bitki bilimi
biy. Biyoloji
bk. Bakınız
bl. Bilişim
Bl. Bölük
BM Birleşmiş Milletler
BMAEK Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
BMÇYT Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı
BMEBKT Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
BMSKÖ Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü
BMT Birleşmiş Milletler Teşkilatı
BMTKK Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
BMYRİ Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi
Bn. Bayan
Bnb. Binbaşı
BOAD bk. BAKB
BOREN Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
bot. bk. bit. b.
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Böl. Bölüm
BRT Bartın Üniversitesi
bs. Baskı, basım
BSEC bk. KEİ (Black Sea Economic Cooperation Pact)
BSTDB bk. KTKB
Bşk. Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
BTF Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu

BTK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

BTÜ Batman Üniversitesi
BUE bk. ABB (Bank of Union European)
Bul. Bulvar, bulvarı
Bulg. Bulgarca
1. Bahçeşehir Üniversitesi 2. Başkent Üniversitesi 3. Bilecik Üniversitesi 4. Bingöl Üniversitesi 5. Boğaziçi Üniversitesi 6. Bozok Üniversitesi

BÜMKO

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

BVÜ Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

BYEGM

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

C Cilt
CACM bk. OAOP (Central American Common Market)
Cad. Cadde, caddesi
CAEC bk. AKPM (Consultative Assembly of European Council)
CAO bk. SHÖ (Civil Aviation Organization)
CARICOM bk. KTOP
CBÜ Celâl Bayar Üniversitesi
CC Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
CD 1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc)
CDB bk. KKB (Caribbean Development Bank)
CDH bk. AİHAD (Cour Europeenne des Droits de l’Homme)
CE bk. AK (Council of Europe)
CEAP bk. APİİB (Asia Pacific Economic Cooperation)
CECA bk. AKÇT (European Coal and Steel Community)
CEDH bk. AİHM (European Court of Human Rights)
CEE bk. AET (European Economic Community)
CEI bk. BDT (Commonwealth of Independent States)
CEN bk. ASK
CENTCOM bk. AMK
CENTO bk. MAÖ (Central Treaty Organization)
CERN bk. ANAM (Conseil européen pour la recherche nucléaire, European Organization for Nuclear Research)
CGS Uluslararası fizik birimleri sistemi
CIA bk. MHAT (Central Intelligence Agency)
CIF Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)

CİGM

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

CIJ bk. UAD (International Court of Justice)
CIOS bk. UBOK (Conseil International pour l’Organisation Scientifique)
CIP 1. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim. 2.Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
CIS bk. BDT (Commonwealth of Independent States)
CJCE bk. ATAD (European Court of Justice)
cm Santimetre
CMEA bk. KEYK (Council for Mutual Economic Aid)
CMK Ceza Muhakemesi Kanunu
CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
CNRS bk. UBAM (Centre National de la Recherche Scientifique)
coğ. Coğrafya
COMCEC bk. İSEDAK (Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Conference)
COMECON bk. KEYK (Council for Mutual Economic Aid)
COMESA bk. GDAOP (Common Market For Eastern and Southern Africa)
cos Kosinüs
CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
CTC bk. UŞM (Center on Transnational Corporations)

CTE

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Cum. Bşk. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
Cumhuriyet Üniversitesi
ÇAĞ ÜNİ Çağ Üniversitesi
ÇAKÜ Çankırı Karatekin Üniversitesi

ÇASGEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

çev. Çeviren

ÇGM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü

ÇOMÜ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇS Çimento Sanayisi

ÇSGB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
ÇÜ 1. Çankaya Üniversitesi. 2. Çukurova Üniversitesi
Çvş. Çavuş

ÇYGM

1. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

D Doğu

DAGM

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

DAKB Doğu Afrika Kalkınma Bankası
dal Dekalitre
dam Dekametre
DAP Doğu Anadolu Projesi
DAT Doğu Afrika Topluluğu
DB Dünya Bankası
db. Dil bilgisi
DBAFİT Dünya Bankalar Arası Finansal İletişim Topluluğu

DDB

Dernekler Dairesi Başkanlığı

DDT Böcek öldü­rücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)
DDY Devlet Deniz Yolları
DESİYAB Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası
DEÜ Dokuz Eylül Üniversitesi
DFİF Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
DFMHÖ Dünya Fikrî Mülkiyet Hakları Örgütü
dg Desigram
DGK Dünya Gıda Konseyi
DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi
DGÖ Dünya Gümrük Örgütü
DGS Dikey Geçiş Sınavı
DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi

DİB

Diyanet İşleri Başkanlığı

DİE Devlet İstatistik Enstitüsü
dil b. Dil bilimi

DİYİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

dk. Dakika
DKK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

DKMP

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

dl Desilitre
DLH Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
dm Desimetre

DMİ

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

DMO Devlet Malzeme Ofisi
DNA Deoksirübo nükleik asit

DOBGM

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Doç. Doçent
doğ. Doğum tarihi
DOÜ Doğuş Üniversitesi

DÖGM

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

DÖSİM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

DPB

Devlet Personel  Başkanlığı

DPT Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
DPÜ Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Doktor
drl. Derleyen
DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
DSO Devlet Sanayi Ofisi
DSÖ Dünya Sağlık Örgütü
DT Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
DTCF Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

DTM

Dış Ticaret Müsteşarlığı

DTÖ Dünya Ticaret Örgütü
Dicle Üniversitesi
DVD bk. SYD (Digital Versatile Disc)
Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri
Dz. Kuv. K. Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
dzl. Düzenleyen
E Eczane
EAC 1. bk. AİBÖ (European Association for Cooperation) 2. bk. DAT (The East African Community)
EADB bk. DAKB (East African Development Bank)
EAEC bk. AAET (European Atomic Energy Community)
EAGGF bk. ATYGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)
EAT Eski Anadolu Türkçesi

EBK

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

EBRD bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development
EBU bk. AYB (European Broadcasting Union)
EBWE bk. AİKB (European Bank for Reconstruction and Development)
EC bk. AT (European Community)
ECB bk. AMB (European Central Bank)
ECE bk. BMAEK (United Nations Economic Commission for Europe)
ECHR bk. AİHM (European Court of Human Rights)
ECJ bk. ATAD (European Court of Justice)
ECLA bk. LAKEK (The Economic Commission for Latin America and Caribbean)
ECOWAS bk. BADET (Economic Community of West African States)
ECSC bk. AKÇT (European Coal and Steel Community)
Ecz. Eczacı
ed. 1. Edebiyat 2. Editör
e. Edat
EEC bk. AET (European Economic Community)
EEG Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)
EFT Bankalar arası para aktarımı (Electronic fond transfer)
EFTA bk. ASTB (European Free Trade Area/Association)

EGM

Emniyet Genel Müdürlüğü

EGMR bk. AİHM (European Court of Human Rights)
EGO Ankara Belediyesi Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri

EĞİTEK

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

EIB bk. AYB (European Investment Bank)
EİBKT Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı
EİBÖ Ekonomik İş Birliği Örgütü
EİEİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
EKG Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)
ekon. Ekonomi
EMG Kas akım grafiği (Electromyographie)
EMI bk. APE (European Monetary Institute)
EMK Elektromotor kuvvet
EMU bk. AİPB (European Monetary Union)
Ens. Enstitü, enstitüsü
EPA bk. APÖ (European Parliamentary Association)
EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
EPU bk. AÖB (European Payments Union)
ERDEMİR Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
ERDF bk. ABKF (European Regional Development Fund)
Erm. Ermenice
ERÜ Erciyes Üniversitesi
ESA bk. AUA (European Space Agency)
ESF bk. ASF (European Social Fund)

ESGM

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

ESHOT İzmir Belediyesi Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri
ESOGÜ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ET Eski Türkçe

ETKB

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ETOGM

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

EU bk. AB (European Union)
EuGH bk. ATAD (European Court of Justice)
EURATOM bk. AAET (European Atomic Energy Community)
1. Ege Üniversitesi 2. Erzincan Üniversitesi

EÜAŞ

Elektrik Üretim Anonim Şirketi

EWG bk. AET (European Economic Community)
EXİMBANK Türkiye İhracat ve Kredi Bankası
f. Fiil
F Fiyat, fiyatı
FAB Federal Araştırma Bürosu
FAC bk. YİBF
Fak. Fakülte
Fak-Fuk Fon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
FAO bk. GTÖ (United Nations Food and Agricultural Organization)
Far. Farsça
FBA Fransız Basın Ajansı
FBI bk. FAB (Federal Bureau of Investigation)
fel. Felsefe
FIBA bk. UBF (Fédération Internationale de Basketball Association)
FIDE bk.USF (Fédération Internationale des Échecs)
FIDES bk. İSKYF
FIFA bk. UFF (Fédération Internationale de Football Association)
fil. Filoloji, filolojisi
FILA bk. UAGF (Fédération Internationale des Luttes Associées)
FIR Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)
FİSKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
fiz. Fizik
fizy. Fizyoloji
FKB Fizik, kimya, biyoloji
FM Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)
FMVIÜ Işık Üniversitesi
fob Malın belirlenen limanda gemi üzerindeki teslim fiyatı (free on board)
Fr. Fransızca
FRB bk. AMB (Federal Reserve Bank)
FSMVÜ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
FTAA bk. ASTB (Free Trade Area of the Americas)
Fırat Üniversitesi
g Gram
G Güney
GAMHK Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri
GAP Güneydoğu Anadolu Projesi

GAPBKİ

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

GATA Gülhane Askerî Tıp Akademisi
GAUT Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu
GAZÜ Gaziantep Üniversitesi
GB 1. Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte) 2. Güneybatı 3.Gümrük Birliği
GBT Genel Bilgi Taraması
GD Güneydoğu
GDAOP Güney ve Doğu Afrika Ortak Pazarı
Gen. General
geom. Geometri

GİB

Gelir İdaresi Başkanlığı

GİGM

Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

gn. Genel
Gnkur. Genelkurmay
GOÜ Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gön. Gönderen
gr. Gramer
Grt Groston

GSGM

1.Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

GSM Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)
GSMH Gayrisafi millî hasıla
GSÜ Galatasaray Üniversitesi
GSYH Gayrisafi yurt içi hasıla
GTÖ Gıda ve Tarım Örgütü
GUS bk. BDT (Commonwealth of Independent States)
1. Gazi Üniversitesi 2. Giresun Üniversitesi 3. Gümüşhane Üniversitesi
GYD Görüntülü yoğun disk
GYTE Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
GZK Gazikent Üniversitesi
H 1. Hicri 2. Hastane, hastanesi
HA Harp Akademisi
HABITAT Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)
HACCP Kritik kontrol noktalarında tehlike analizi
HAVAŞ Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
hay. b. Hayvan bilimi
haz. Hazırlayan
HDD Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)
hek. Hekimlik, hekim, hekimi

HGK

Harita Genel Komutanlığı

HGM

Haberleşme Genel Müdürlüğü

HIV AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)
HİTÜ Hitit Üniversitesi
HKK Hava Kuvvetleri Komutanlığı
hl Hektolitre
hlk. Halk ağzı

HM

Hazine Müsteşarlığı

hm Hektometre
HMUK Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
HO Harp Okulu
HRÜ Harran Üniversitesi
Hs. Uzm. Hesap Uzmanı
HSSGM Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

HUK

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı

huk. Hukuk
Hacettepe Üniversitesi
Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
Hv. Kuv. K. Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
Hz. öz. Hizmete özel
Hz. 1. Hazret, Hazreti 2. Hizmet, hizmette
IĞDÜ Iğdır Üniversitesi
IAAF bk. UAAF (International Amateur Athletic Federation)
IAEA bk. UAEA (International Atomic Energy Agency)
IATA bk. UHTB (International Air Transport Association)
İAÜ İstanbul Aydın Üniversitesi
IBEC bk. UEİBB (International Bank for Economic Corporation)
İbr. İbranice
IBRD bk. UİKB (International Bank for Reconstruction and Development)
İBÜ İstanbul Bilim Üniversitesi
İBÜN İstanbul Bilgi Üniversitesi
ICAO bk. USHÖ (International Civil Aviation Organization)
ICC bk. UTO (International Chambers of Commerce)
ICIC bk. UHİK (Islamic Committee of the International Crescent)
ICJ bk. UAD (International Court of Justice)
ICRC bk. UKK (International Committee of the Red Cross)
ICSID bk. UYAÇM (International Center of the Settlement of Investment Disputes)
IDA bk. UKA (International Development Agency)
IDB bk. İKB (Islamic Development Bank)
İDBÜ İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
İDT İktisadi Devlet Teşekkülleri
IEA bk. UEA (International Energy Agency)

İEGM

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi
İEÜ İzmir Ekonomi Üniversitesi
IFAD bk. UTKF (International Fund for Agricultural Development)
IFC bk. UFK (International Finance Corporation)
IFOAM bk. UETHF (International Federation of Organic Agriculture Movements)

İGB

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı

İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
IGH bk. UAD (International Court of Justice)

İGM

İlköğretim Genel Müdürlüğü

İHB

İnsan Hakları Başkanlığı

İKB İslam Kalkınma Bankası
İKBÜ İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
İKÖ İslam Konferansı Örgütü
İKÜ İstanbul Kültür Üniversitesi
İKV İktisadi Kalkınma Vakfı

İLBANK

İller Bankası Genel Müdürlüğü

ILO bk. UÇÖ (International Labor Organization)
IMF bk. UPF (International Monetary Fund)
İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

IMO

bk. UDÖ (International Maritime Organization)

İng. İngilizce
INTERPOL Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)
İO İlköğretim okulu
IOC bk. UOK (International Olympic Committee)
IPI bk. UBE (International Press Institute)
IRO bk. UMT (International Refugee Organization)
is. İsim
ISBN Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)
İSDEMİR İskenderun Demir Çelik Fabrikaları
İSEDAK İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi

İSG

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
İSKYF İktisadi ve Sosyal Kalkınma Yatırım Fonları
ISMN Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)
ISO bk. USÖ (International Organization for Standardization)
İSO İstanbul Sanayi Odası
İsp. İspanyolca
ISSN Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Serial Number)
İŞKUR Türkiye İş Kurumu
işl. İşleyen
İŞOT İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali
İt. İtalyanca
İTB İstanbul Ticaret Borsası
ITC bk. UTM (International Trade Center)

İTG

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

İTİCÜ İstanbul Ticaret Üniversitesi
ITO Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)
İTO İstanbul Ticaret Odası
İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜ 1. İnönü Üniversitesi 2. İstanbul Üniversitesi
IWF bk. UPF (International Monetary Fund)
İYTE İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İZTB İzmir Ticaret Borsası
İZTO İzmir Ticaret Odası
J Jandarma
JAL bk. JHY (Japan Airlines)
Jap. Japonca
jeol. Jeoloji
JGK Jandarma Genel Komutanlığı
JHY Japon Hava Yolları (Japan Airlines)
K 1. Kuzey 2. Komutan, komutanlığı
kal Kalori
KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikaları
KASTB Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
KAÜ Kafkas Üniversitesi
KB Kuzeybatı
KBB Kulak, Burun, Boğaz
KBÜ Karabük Üniversitesi
KD Kuzeydoğu
KDV Katma değer vergisi
KED Kablosuz Erişim Düzeneği

KEGM

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

KEİ Karadeniz Ekonomik İş Birliği
KEYK Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi
kg Kilogram
KGB Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)

KGM

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü

KHK Kanun hükmünde kararname
KHÜ Kadir Has Üniversitesi
KHz Kilohertz
KİBİB Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği
KİK 1. Kamu İhale Kurumu 2. Kamu İktisadi Kuruluşları
kim. Kimya
KİT Kamu İktisadi Teşekkülü
KİYÜ Kilis 7 Aralık Üniversitesi
KKB Karayip Kalkınma Bankası

KKGM

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KLÜ Kırklareli Üniversitesi
km Kilometre
KMS Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı
KMÜ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
KOBİ Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme
KOİ Kamu Ortaklığı İdaresi
koor. Koordinasyon
Kor. Kolordu
Kora. Koramiral
Korg. Korgeneral
KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
KOÜ Kocaeli Üniversitesi
KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı
kr. Kuruş
krş. Karşılaştırınız

KSDB

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı

KSGM

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

KSÜ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
KTKB Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası
KTO-KÜ KTO Karatay Üniversitesi
KTOP Karayip Topluluğu ve Ortak Pazarı

KTÖGM

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi

KUGM

Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü

Kur. Kurmay
Kur. Bşk. Kurmay Başkanı, Başkanlığı
1. Kastamonu Üniversitesi 2. Kırıkkale Üniversitesi 3. Koç Üniversitesi

KVMGM

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

KYGM

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

l Litre
LABB Latin Amerika Bütünleşme Birliği
LAFTA bk. LASTB (Latin America Free Trade Area)
LAIA bk. LABB (Latin American Integration Association)
LAKEK Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu
LASTB Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi
Lat. Latince
LCV Lütfen cevap veriniz
LES Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı
LP Uzunçalar (long play)
LPG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)
Ltd. Limitet
LYS Lisans Yerleştirme Sınavı
m Metre
M Miladi
Mac. Macarca
Mah. 1. Mahalle, mahallesi 2. Mahkeme, mahkemesi
MAKÜ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
man. Mantık
MAÖ Merkezî Antlaşma Örgütü
MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
mat. Matematik
MAÜ 1. Mardin Artuklu Üniversitesi 2. Muş Alparslan Üniversitesi
MB 1. Maliye Bakanlığı 2. Bilgisayarda bellek birimi (megabyte)
Md. Müdür, müdürlük, müdürlüğü
MEB Millî Eğitim Bakanlığı
mec. Mecaz
MEÜ Mersin Üniversitesi
MGK Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

MGM

1. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

MĞÜ Muğla Üniversitesi
MHAT Merkezî Haber Alma Teşkilatı
MHz Megahertz

MİGEM

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

MİLE

Millî Emlak Genel Müdürlüğü

mim. Mimarlık
min. Mineraloji
MİT Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
MK Medeni Kanun

MKB

Millî Kütüphane Başkanlığı

MKE Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
MKS Metre-Kilogram-Saat
MKÜ Mustafa Kemal Üniversitesi
MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu
mm Milimetre
MOBESE Bölgesel güvenlik sistemi (Mobil Elekronik Sistem Entegrasyonu)
MOSSAD İsrail Gizli Haber Alma Örgütü
Milattan önce
MPİ Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
MPM Millî Prodüktivite Merkezi
MR Manyetik rezonans görüntüleme
MS Milattan sonra

MSB

Millî Savunma Bakanlığı

MSGSÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
1. Maltepe Üniversitesi 2. Marmara Üniversitesi
Müh. Mühendis, mühendisi, mühendislik
Mür. Müracaat
müz. Müzik

MYK

1. Mesleki Yeterlilik Kurumu 2. Mülteciler Yüksek Komiserliği

NAFTA bk. KASTB (North American Free Trade Area)
NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi(National Aeronautics and Space Administration)
NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)
NEÜ Nevşehir Üniversitesi
NĞÜ Niğde Üniversitesi
NKÜ Namık Kemal Üniversitesi
No. Numara
NOTAM Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)
. Nöbetçi
Nö. Sb. Nöbetçi subayı

NVİGM

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

OACI bk. USHÖ (International Civil Aviation Organization)
OAE bk. ABÖ (Organization of African Unity)
OAİB Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
OAOP Orta Amerika Ortak Pazarı
OAPEC bk. PİEAÜÖ (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)
OAU bk. ABÖ (Organization of African Unity)

OBESİD

Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

OCDE bk. EİBKT (Organization for Economic Cooperation and Development)
OCI bk. İKÖ (Organization of the Islamic Conference)
ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ODÜ Ordu Üniversitesi
OECD bk. EİBKT (Organization for Economic Cooperation and Development)
OEEC bk. AEİBÖ (Organization for European Economic Cooperation)

OIC

bk. İKÖ (Organization of the Islamic Conference)

OIEC bk. UİİBÖ (Organization for International Economic Cooperation)

OKAN

Okan Üniversitesi

OKÖNEGM

Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

Okt. Okutman
OKÜ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
OMC bk. DTÖ (World Trade Organization)
OMI bk. UDÖ (International Maritime Organization)
OMÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Onb. Onbaşı
OPEC bk. PİEÜT (Organization of Petroleum Exporting Countries)
OPEP bk. PİEÜT (Organization of Petroleum Exporting Countries)
Opr. Operatör
Or. Ordu
Ora. Oramiral
Ord. Ordinaryüs
Org. Orgeneral
ORKÖY Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü
Ort. Ortaklık, ortakları, ortaklığı
OSB Organize Sanayi Bölgesi
OsmT. Osmanlı Türkçesi
OSZE bk. AGİT (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa)
OUA bk. ABÖ (Organization of African Unity)
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu
OYEGM Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
ÖÇKKB Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
ÖİB Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
öl. Ölüm tarihi
ÖÖKGM Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
ör. Örnek
ÖRGM Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖSGM Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü
ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı
ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖTV Özel tüketim vergisi
ÖYK Özelleştirme Yüksek Kurulu
ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı
öz. Özel
ÖZİ Özürlüler İdaresi Başkanlığı
ÖZÜ Özyeğin Üniversitesi
PAÜ Pamukkale Üniversitesi
ped. Pedagoji
PEN bk. UYB (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)
PETKİM Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü
PİEAÜÖ Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü
PİEÜT Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı
PİGM Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
PK Posta kutusu
PO Petrol Ofisi
POAŞ Petrol Ofisi Anonim Şirketi
Port. Portekizce
Prof. Profesör
psikol. Psikoloji
PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
RAM Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)
RC Kızılhaç (Red Cross)
RCD bk. KİBİB (Regional Cooperation for Development)
RK Rekabet Kurumu
RNA Ribo nükleik asit
ROM Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)
Ro-Ro Gemiye taşıt indirme bindirme (Rolon-roloff)
RSHM Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Rum. Rumca
Rus. Rusça
Rize Üniversitesi
S Sayı
s. Sayfa
sa. Saat
SAS Su Altı Savunma (Komandoları)
SAT Su Altı Taarruz (Komandoları)
SATEM Savunma Sanayii ve Teknoloji Eğitim Merkezi
SAÜ Sakarya Üniversitesi
Sb. Subay
SB Sağlık Bakanlığı
SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi
SBS Seviye Belirleme Sınavı
SDIF bk. TMSF (Savings Deposit Insurance Fund)
SDÜ Süleyman Demirel Üniversitesi

SEFD Bşk.

Millî Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı

SEK Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
SEKA Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu
sf. Sıfat
SG Sahil Güvenlik
SGK 1.Sosyal Güvenlik Kurumu 2. Sahil Güvenlik Komutanlığı
SGM Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SHGM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
SHÖ Sivil Havacılık Örgütü
SİÜ Siirt Üniversitesi
SKT Son kullanma tarihi
Sl. Slavca
SMWK bk. KEİ (Black Sea Economic Cooperation Pact)
Sn. 1. Sayın. 2. Saniye
snt. Santral
SNÜ Sinop Üniversitesi
Sok. Sokak
SOS Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)
sos. Sosyoloji
sp. Spor
SPA bk. SUGES (Salus per aquam)
SPK Sermaye Piyasası Kurulu
Srp. Sırpça
SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
SSDB Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı
SSK Sosyal Sigortalar Kurumu
SSM Savunma Sanayi Müsteşarlığı
STB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
STK Sivil Toplum Kuruluşu
STÖ Sivil Toplum Örgütü
SUGES Sudan gelen sağlık
1. Sabancı Üniversitesi 2. Selçuk Üniversitesi
SWIFT bk. DBAFİT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
SYD Sayısal yoğun disk
SYDGM Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
Ş Şirket
Şb. Şube
ŞEHİR İstanbul Şehir Üniversitesi
ŞÜ Şırnak Üniversitesi
t Ton
T. Türkçe
T.C. Türkiye Cumhuriyeti
TAA Türkiye Adalet Akademisi
TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
TAGEM Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
TAI bk. THS (Turkish Aerospace Industry)
TAPDK Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu
tar. Tarih
TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
TASS Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)
TAŞ Türk Anonim Şirketi
TAU Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
Tb. Tabur
TBB 1. Türkiye Bankalar Birliği 2. Türkiye Barolar Birliği
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCK Türkiye Cumhuriyeti Karayolları
TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TCZB Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
TDÇİ Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri
TDK Türk Dil Kurumu
TEAE Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü
TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
TEDGEM Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
TEFE Toptan eşya fiyatları endeksi
TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
TEK Türkiye Elektrik Kurumu
tek. Teknik, teknoloji
tel. Telefon
telg. Telgraf
TEM Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)
TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayii
TETAŞ Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı

TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGM Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
Tğm. Teğmen
THA Türk Haberler Ajansı
THK 1. Türk Hava Kurumu 2. Türk Hukuk Kurumu
THS Türk Havacılık Sanayii
THSGM Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
THY Türk Hava Yolları
TIR Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)
tic. Ticaret
TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TİKA Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TİM Türkiye İhracatçılar Merkezi
TİSK Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu
tiy. Tiyatro
TK bk. BTK (Telekomünikasyon Kurumu)
TKAE Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
TKB 1. Türkiye Kalkınma Bankası 2. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 3. Türk Kadınlar Birliği
TKF Toplu Konut Fonu
TKGM Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
TL Türk lirası
tlks. Teleks
tls. Telsiz
TM Türk malı
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMO Toprak Mahsulleri Ofisi
TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TMSK Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
TNCÜ Tunceli Üniversitesi
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TOBB ETÜ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
TOEFL Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)
TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Top. Topçu
TÖMER Türkçe Öğretim Merkezi
TP Türk Petrolleri
TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
TPE Türk Patent Enstitüsü
TR Türkiye
TRGM Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
TRKGM Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
TRS Toros Üniversitesi
TRT Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TSE Türk Standartları Enstitüsü
TSİ Türkiye saati ile
TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
TT Türkiye Türkçesi
TTB Türk Tabipleri Birliği
TTK 1. Türk Tarih Kurumu 2.Türkiye Taşkömürü Kurumu
TTKB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
TTOK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Tug. Tugay
Tuğa. Tuğamiral
Tuğg. Tuğgeneral
TURKSTAT bk. TÜİK (Turkish Statistic Institution)
TUS Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
Trakya Üniversitesi
TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii Anonim Şirketi
TÜFE Tüketici fiyatları endeksi
TÜGEM Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi
Tüm. Tümen
Tüma. Tümamiral
Tümg. Tümgeneral
TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi
TÜRDOK Türkiye Dokümantasyon Merkezi
TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumu
TÜRKİYE KOOP Türkiye Millî Kooperatifler Birliği
TÜRKKOOP Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
TÜRKSAT Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi
TÜRKŞEKER Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi
TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı
TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi
TV Televizyon
TYDTA Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
TZDK Türkiye Zirai Donatım Kurumu
TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği

UA

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

UAAF Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu
UAD Uluslararası Adalet Divanı
UAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
UAGF Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu
UAT Uluslararası Af Teşkilatı
UBAK Ulaştırma Bakanlığı
UBAM Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi
UBB Uluslararası Basın Birliği
UBE Uluslararası Basın Enstitüsü
UBF Uluslararası Basketbol Federasyonu
UBOK Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi
UÇÖ Uluslararası Çalışma Örgütü
UDÖ Uluslararası Denizcilik Örgütü
UE bk. AB (European Union)
UEA Uluslararası Enerji Ajansı
UEFA bk. AFFB (Union of European Football Associations)
UEİBB Uluslararası Ekonomik İş Birliği Bankası
UETHF Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu
UFF Uluslararası Futbol Federasyonu
UFK Uluslararası Finansman Kurumu
UFO Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)
UHF Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)
UHİK Uluslararası Hilal İslam Komitesi
UHTB Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
UİİBÖ Uluslararası İktisadi İş Birliği Örgütü
UİKB Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
UKA Uluslararası Kalkınma Ajansı
UKK Uluslararası Kızılhaç Komitesi
UMT Uluslararası Mülteci Teşkilatı
UN bk. BM (United Nations)
UNAC bk. BMÇYT (United Nations Aid to Children)
UNCTAD bk. BMTKK (United Nations Conference on Trade and Development)
UNCTC bk. UŞM (United Nations Centre on Transnational Corporations)
UNESCO bk. BMEBKT (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNHCR bk. MYK
UNICEF Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children’s Emergency Fund)
UNIDO bk. BMSKÖ (United Nations Industrial Development Organisation)
UNO bk. BMT (United Nations Organization)
UNRRA bk. BMYRİ (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
UOK Uluslararası Olimpiyat Komitesi
UÖB Uluslararası Ödemeler Bankası
UPB Uluslararası Posta Birliği
UPF Uluslararası Para Fonu
UPI bk. UBB (United Press International)
UPU bk. UPB (Universal Postal Union)
USAŞ Uçak Sanayi Anonim Şirketi
USF Uluslararası Satranç Federasyonu
USHÖ Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
USÖ Uluslararası Standartlar Örgütü
UŞM Ulusötesi Şirketler Merkezi
UTKF Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
UTM Uluslararası Ticaret Merkezi
UTO Uluslararası Ticaret Odası
1. Ufuk Üniversitesi 2. Uludağ Üniversitesi
UYAÇM Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi
UYB Uluslararası Yazarlar Birliği
Uzm. Uzman
Ü Üniversite
ÜAK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Üçvş. Üstçavuş
ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
ÜFE Üretici fiyatları endeksi
ünl. Ünlem
ÜT Üretim tarihi
Ütğm. Üsteğmen
vb. Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi
VCD bk. GYD (Video Compact Disc)
vd. Ve devamı, ve diğerleri
VDMK Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Vet. Veteriner
VGM 1. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2. Verimlik Genel Mü

dürlüğü

VHF Çok yüksek frekans (Very High Frequency)
VIP Çok önemli kişi (Very Important Person)
vs. Vesaire
w Elektrik güç birimi (Watt)
WACH bk. BATO (West African Clearing House)
WADB bk. BAKB (West African Development Bank)
WAP bk. KED (Wireless Application Protocol)
WCO bk. DGÖ (World Customs Organization)
WFC bk. DGK (World Food Council)
WHO bk. DSÖ (World Health Organization)
WIPO bk. DFMHÖ (World Intellectual Property Organisation)
WTO bk. DTÖ (World Trade Organization)
Y. Mim. Yüksek mimar
Y. Müh. Yüksek mühendis
Yay. Yayını, yayınları
Yb. Yarbay
YD Yoğun disk
Yd. Sb. Yedek subay
YDK Yüksek Denetleme Kurulu
YDS Yabancı Dil Sınavı
YEÖGM Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü
YİBF Yardım ve İş Birliği Fonu

YİGM

1. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

YKr Yeni kuruş
YÖGM Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
YÖK Yükseköğretim Kurulu
YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
Yrd. Doç. Yardımcı Doçent
YSE Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
YSK Yüksek Seçim Kurulu
YTL Yeni Türk lirası
YTÜ 1. Yeditepe Üniversitesi 2. Yıldız Teknik Üniversitesi
Yun. Yunanca
YURTKUR Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
1. Yalova Üniversitesi 2. Yaşar Üniversitesi
yy. Yüzyıl
YYÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yzb. Yüzbaşı
zf. Zarf
ZKÜ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
zm. Zamir
ZMO Ziraat Mühendisleri Odası
zool. Zooloji

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Sergüzeşt