10. Sınıflar Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı ve Cevapları

30 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1. Türk Destanları tablosunda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10p)
1.soru cevabı

S2. Aşağıdaki açıklamalarda  boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz ( 10p)
Cevap : Sözlü edebiyat mitolojik(yazının olmadığı)  zamanda oluşmaya başlamıştır.
Koşuk aşk, yiğitlik, tabiat gibi konuları işlemesi bakımından halk edebiyatımızdaki koşmaya benzer.
Koşuk’un halk edebiyatındaki karşılığı koşma ;divan edebiyatındaki karşılığı gazel dir.
Oğuz Kağan Destanı tek kişinin maceralarının anlatılması bakımından Homeros’un İlliada (İlyada) destanına benzer
Ödlek  yaruk   Közetdi                          (   Felek ( onun canını  almak için ) fırsat gözetti )
Oğri  tuzak  Uzatdi                                (  Gizli  tuzak   kurdu )
Begler  begin  azıtdi                               ( Beyler  beyini  ( böylece )  yanıttı )
Kaçsa  Kali    kurtuılur.                         ( Kaçsa ( bile bu  tuzaktan )  nasıl  kurtulur.)
Begler   atın   argurup                            (Beyler   atını   sürüyor )
Kadgu   anı  turgurup.                            (Kaygı   onu  durduruyor )
Mengzi   yüzi  sargarup                       ( Benzi  yüzü  sararmış  )
Körkün   angar   türtülür .                       (Sanki  safran   sürülmüş( gibi )

3.Yukarıdaki şiir hakkında istenilenleri boşluklara yazınız. ( 15p)  
Cevap :  a- nazım şekli   : Koşuk…..  b- nazım birimi: Dörtlük..c-ölçüsü: 4+3:7’li hece ölçüsü…..
d-dili: Katıksız Türkçe ….  e-:konusu:  Alper Tunga adlı yiğidin ölümünden duyulan üzüntü
f-:kafiye çeşidi: “z”ve “r”ünsüzleri ile yarım kafiye yapılmıştır.   g-kafiye şeması: aaab/cccb şeklindedir.

4.‘İlahi aşk,  mesnevi, bale, minyatür, yuğ, tekke, at, kopuz, gök tanrı, göçebe hayat, gazel, roman, gazete, batı hayranlığı, hikmet’ sözcüklerini ait oldukları dönemi düşünerek aşağıdaki uygun yerlere yazınız. (15p)
 Cevap : * İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı   : yuğ, at, kopuz, gök tanrı,göçebe hayat
* İslami Dönem Türk Edebiyatı        : İlahi aşk,tekke, mesnevi, minyatür, gazel, hikmet
* Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı     : bale, roman, gazete, batı hayranlığı

5.  A-Edebiyat, B-Halk Bilimi, C- Edebiyat Tarihi, D –Toplum Bilimi, E-Uygarlık Tarihi, F-Tarih” Bu kavramları aşağıdaki açıklamalarla eşleştiriniz. (10p)
Cevap : 1. 2p ( F) Toplumların yaşadıkları olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde inceler.
2. 2p ( E ) Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceler.
3. 2p ( B ) Toplumun geleneklerini, göreneklerini, inançlarını, edebi ürünlerini inceler.
4. 2p (C ) Edebi eserlerden hareketle bir milletin duyu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceler
5. 2p (D) Toplumları yaşamlarını her bakımdan inceler.
6.      (A) Düşünce duygu ve düşlerin söz veya yazıyla edebi şekilde ifade edilmesi sanatıdır.

6.Yapay destan ile doğal destan’ı karşılaştırınız. (10p)
Cevap : Yapay destanın yazarı bellidir, Doğal destan anonimdir.
Yapay destan bir olay üzerine yazılır. Doğal destan ise bir süreç gerektirir.

KÜLTİGİN KİTABESİ’ den

            Bu yerde oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipeği, ipekliyi sıkıntısız öylece veriyor.
Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp
uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş…
Türk beyleri, milleti, bunu işitin!

7- Göktürk Yazıtları hakkında bilgi veriniz.(Kimin adına dikilmişlerdir, önemi, içeriği, özellikleri, dönemi, yazarı, amacı. vb.) (20p)
Cevap : 1. Orhun Irmağının eski yatağına dikildiklerinden Orhun Kitabeleri diye anılırlar.
2. Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin adına dikilmişlerdir.
3. Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir. Türk adının geçtiği ilk belgedir.
4. Yolluğ Tiğin yazmıştır.
5.Göktürk Alfabesiyle yazılmışlardır.
6. Bu Türk büyüklerinin anısını yaşatmak için dikilmişlerdir.
7.Söylev türünün edebiyatımızdaki ilk örnekleri olup toplumumuza öğütlerde bulunuyor.

8.Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri maddeler halinde yazınız.(5p)
Cevap : 1.Dini hayat 2.Kültürel farklılaşma 3.Coğrafya değişimi 4.Lehçe ve şive farklılıkları

9. Kaşgarlı Mahmut’un Türk boyları arasında gezerek derlediği aşağıdaki atasözlerinin Türkçe karşılıklarını karşılarına yazınız. (5P)
Cevap : Aç ne yemes, tok ne times   :           Aç ne yemez, tok ne demez.
 Kişi alası içtin, yılkı alası taşdın:      Kişinin alası içinde, atın alası dışındadır.
Közden yırarsa könülden yeme yırar: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ŞAİR EVLENMESİ