11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Sorusu ve Cevapları-Murat AKARSU

16 Şubat 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

S.1. Fecri Ati ve Milli Edebiyat dönemi edebiyat anlayışları arasındaki farklardan beş tanesini yazınız.(10) 

    Cevap: a. Fecri Ati döneminde ağır ve sanatlı bir dil kullanılmış, Milli Edebiyat döneminde ise dil sade ve halk diline yakındır. (2p.) b. Serveti Fünun döneminde kişisel konular işlenmiş, Milli edebiyat döneminde ise Milli ve toplumsal konular işlenmiştir. (2p.)  c. Fecri Ati döneminde aruz ölçüsü kullanılmış, Milli Edebiyat döneminde ise hece ölçüsü kullanılmaya çalışılmıştır. (2p.) d. Fecri Ati döneminde Batı edebiyatı örnek alınmış, Milli Edebiyat döneminde ise Halk edebiyatı örnek alınmıştır. (2p.) e. Fecri Ati döneminde Realizm, Parnasizm ve Sembolizm gibi akımlar örnek alınmış, Milli Edebiyat döneminde ise yeni gelişen Türkçülük akımı savunulmuştur. (2p.)

S.2. Ahmet Haşim’in edebi kişiliği, sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz ve eserlerini yazınız.(10) 

   Cevap: Fecri Ati edebiyatının en önemli şairlerindendir. Fecri Ati dağıldıktan sonra bağımsız olarak sanatına devam etmiştir. Ahmet Haşim’e göre şiir “duyulmak, hissedilmek” için yazılır. Şiirde musiki önemlidir, anlam ikinci plandadır. Şiirde anlam aranmaz. İçine kapanık bir şairdir.bu durum onun şiirlerine yansır. Edebiyatımızda Sembolizmin en büyük temsilcisidir. Sanat için sanat görüşünü savunur. Aruz ölçüsü ile şiirler yazmıştır. Deneme, fıkra, şiir ve gezi yazısı türünde eserler vermiştir. Eserleri: Göl Saatleri, Piyale, Gurabahane-i Laklakan, Bize Göre, Frankfurt Seyahatnamesi. (10p.)

S.3. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(5)

 a) Milli Edebiyat, yer yer şahsi konular işlense de yiğitlik, kahramanlık yüklü bir edebiyattır. (…..)

b) Milli Edebiyat sanatçıları, Türkçe karşılıkları olan Arapça, Farsça kelimeleri şiirlerinde kullanmaya

    özen göstermişlerdir.(……)

c) Milli Edebiyat sanatçıları  hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmışlardır.(……..)

d) Milli Edebiyat sanatçıları halk şiiri nazım şekillerini kullanmışlardır.(……..)

e) Milli Edebiyat sanatçıları eserlerinde yerli hayatı ve milli tarihle ilgili konuları işlemişlerdir.(………)

Cevap:  D (2p.), b. Y (2p.) c. Y (2p.) d. D (2p.) e. D (2p.)

S.4.                                              SİS
              Ey zulümler meydanı… evet ey parlak sahne
              Ey facialarla donanan parıltılı ve gösterişli sahne! (Tevfik Fikret)

Bu beyitte anlatılanları şiirin genelini düşünerek açıklayınız? (10puan) 

     Cevap: Şiir Serveti Fünun şairlerinden olan Tevfik Fikret tarafından yazılmıştır. Şair sanat sanat içindir fikri ile şirini yazmıştır. Güzel söyleme ön plandadır. Burada ahlaki bir çöküntüden bahsedilmiştir. Şiirde güzel ve gösterişli sahne denmiş ama bu sahnenin tehlike ve zulüm altında insanı ezdiğinden söz edilmiştir. (10p.)

S.5. Ziya Gökalp’in edebi kişiliği ve görüşleri hakkında bilgi veriniz? (15 puan) 

   Cevap: Ziya Gökalp Türkçülüğü savunan ve Milliyetçiliği sistemleştiren Milli edebiyat dönemi şairidir. Türk Milletini dil, din, ırk ve kültür bakımından aynı ortak özelliklere sahip insanlar olarak tanımlar. Edebiyatı görüşlerini yaymak için bir araç olarak kullandığı için edebiyatın sanat yönüne önem vermemiştir. Eserlerini halkın anlayabileceği biçimde sade bir dille yazmıştır. Hece ölçüsünü ulusal ölçümüz olarak görmüştür.

S.6. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10 puan) 

a.Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak ………………………………………………………sözünü kullanmıştır.
b.Halide Edip’in en önemli iki eseri şunlardır:………………………………………… ………………………..
c.Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı ……………………..………………katılmış bir kısmı da ………………………………………kalmıştır.
d.Milli edebiyat döneminin önemli fıkra yazarlarından biri de……………………………………………..’dır.
e.Milli edebiyat şiirinde genellikle………………………………………………………….gibi konular işlenir.

Cevap:

a.Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak “Sanat şahsi ve muhteremdir.” sözünü kullanmıştır.
b.Halide Edip’in en önemli iki eseri şunlardır: Handan ve Ateşten Gömlek.
c.Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı Milli edebiyat akımına katılmış bir kısmı da Bağımsız sanatçı olarak kalmıştır.
d.Milli edebiyat döneminin önemli fıkra yazarlarından biri de Halide Edip Adıvar’dır.
e.Milli edebiyat şiirinde genellikle ulusal ve toplumsal konular, 1. Dünya Savaşı ve Anadolu gibi konular işlenir.

S.7. “Türkçülük akımının ilk temsilcilerindendir. “Cenge Giderken” adlı şiiriyle ün kazanmıştır. Toplumcu şiir anlayışıyla yazdığı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Türk Sazı adlı eseri vardır.”

Yukarıda bahsedilen yazarımız kimdir? (5 Puan) 

    Cevap: Mehmet Emin Yurdakul.

 S.8. Fecri Ati edebiyatının genel özelliklerinden beş tanesini yazınız. (10 Puan) 

   Cevap: 1. Sanatın kişisel ve muhterem olduğunu savunurlar. 2. kendilerine örnek olarak Fransız edebiyatını alırlar. 3. ağır ve sanatlı bir dil kullanırlar. 4. toplumsal konulara değinmemişler, kişisel konular işlemişlerdir.  5. Aruz ölçüsünü kullanmışlardır. (10p)

S.9. Milli edebiyat dönemi makale ve sohbet yazarlarına birer örnek yazar ismi yazınız. (5 Puan)

    Cevap: Makale: Mehmet Fuat Köprülü; Sohbet: Yahya Kemal Beyatlı.

Bırak Beni Haykırayım
 
Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum;
Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var;
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar,
Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
 
Volkan söner, lakin benim alevlerim eksilmez;
Bora geçer, lakin benim köpüklerim eksilmez.
Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et;
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,
 
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir;
Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir.
Bu zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;
Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!…

S.10. Yukarıdaki şiirin hangi edebiyat dönemine ait olabileceğini söyleyerek şiirin konusu, dil ve anlatımı ile ilgili neler söyleyebileceğinizi yazınız. (10 Puan)

Cevap: Şiirde Milli unsurlar yer almaktadır, bu sebeple şiir Milli edebiyat dönemine aittir. (2 Puan)

Şair şiirde açık, sade ve anlaşılır bir halk dili kullanmıştır. Şiirde halka ait unsurlar ve kelimeler kullanılmış ve konu da ulusal bir unsurdan seçilmiştir. Şiirdeki Türkçülük unsurları, şairin Milliyetçilik akımından etkilendiğini göstermektedir. (8 Puan)

Murat AKARSU

Türk Edebiyatı Dersi Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
VATAN YAHUT SİLİSTRE ÖZETİ