11. Sınıflar Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 3. Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı (Ortak)- Mehmet KAPLAN (A)

22 Şubat 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

1) 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?
A) Tanzimat/Servet-iFûnun/Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
B) Servet-i Fûnun/Tanzimat/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet
C) Fecr-i Âti/Tanzimat/Servet-i Fûnun/Cumhuriyet/Milli Edebiyat
D) Tanzimat/Fecr-i Âti/Servet-i Fûnun/Milli Edebiyat/Cumhuriyet
E) Tanzimat/Servet-i Fûnun/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

2) (…), Servet-i Fünun edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir, anlayışına bağlıdır. Sanatçımız asıl ününü Tanzimat ve batı düşünce ve görüşlerini yaymasıyla yaptı. (…) ise sanatçının yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savundu, onun için eleştiriler yazdı.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Muallim Naci-Recaizade Mahmut Ekrem
B) Recaizade Mahmut Ekrem-İbrahim Şinasi
C) Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci
D) İbrahim Şinasi-Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem-Nabizade Nazım

3) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Tevfik Fikret D) Ahmet Haşim
E) Mehmet Rauf

4) Dönemin Batılı anlamda nitelikti ilk roman örneklerini vermiştir. Bu açıdan Türk romanının kurucusu olarak değerlendirilir. Realizm ve natüralizmin etkisindeki sanatçının öykü ve roman tekniği oldukça sağlamdır. Ahmet Cemil, Lamia, Adnan Bey, Firdevs Hanım, Bihter onun yapıtlarında kimlik bulmuş kahramanlardan bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Halide Edip Adıvar

5) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır.
B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
C) Beyit hâkimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri alınmıştır.

6) Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar”, “Seza”, “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı “Şermin”de ise hece ölçüsünü tercih eder.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Haşim
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Cahit Sıtkı Tarancı

7)

I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne bağlıdırlar.
III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır.
IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için kısa sürede dağılmışlardır.
V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan topluluktur.
Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

8) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?
A) Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Cenap Şahabettin

9) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.
B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
C) Hikâye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

10) Milli Edebiyat akımı 1911 yılında (I) Ömer Seyfettin (II) ve Ali Canip’in (III) çıkardıkları “Yeni Mecmua” (IV) dergisi ile başlar. Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilinin birleştirilmesini, dilde sadeliği,(V) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelmeyi amaçlar.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

11) Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Tevfik Fikret
C) Refik Halit Karay
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halide Edip Adıvar

12) Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?
A) Aziz İstanbul
B) Bir Serencam
C) Türkçülüğün Esasları
D) Şık
E) Ankara

13) Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı,” “Ey Türk Uyan,” “Tan Sesleri” tanınmış eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Ziya Gökalp
C) Tevfik Fikret
D) Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp

14) Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini anlatmaktadır?
A) Mai ve Siyah
B) Akşam Güneşi
C) Eylül
D) İntibah
E) Yaban

15)Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya Kemal’de ortaktır?
A) İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B) Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C) Toplum sorunlarını işleme
D) Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma
E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

16) Aşağıdakilerden hangisi, “Milli Edebiyat akımı”nı belirleyen özelliklerden biri değildir?
A) Anlatımda gerçekçilikten kaçınma
B) Hece veznini kullanma
C) Halk edebiyatından yararlanma
D) Memleket hayatını yansıtma
E) Dilde sadeleşmeye gitme

17) Kurtuluş Savaşı döneminin havasını yansıtan romanlarımızdan üçü, aşağıdakilerden hangisinde bir araya getirlimiştir?
A) Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Kiralık Konak
B) Ateşten Gömlek, Ankara, Sinekli Bakkal
C) Yaban, Sodom ve Gomore, Ateşten Gömlek
D) Vurun Kahpeye, Yorgun Savaşçı, Ateşten Gömlek
E) Yorgun Savaşçı, Çalıkuşu, Kiralık Konak

18) “Yergi ve gülmece (hiciv ve mizah) yazılarıyla deneme, fıkra ve anılarını ayrı ayrı kitaplarda toplamış olan yazar, edebiyat alanında, konularını Birinci Dünya Savaşı yıllarında yakından gördüğü Anadolu halk ve yaşamından alan hikâyeleri ile tanındı. 1938’de Suriye’den döndükten sonra edebi çalışmalarını roman türünde sürdürdü,”
Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Rasim
B) Halide Edip Adıvar
C) Refik Halit Karay
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Aka Gündüz

19) “Tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir romanına konu edinerek, Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları, yaşayış ve görüş ayrımlarını işledi; düşünce ve teze dayanan özlü yapıtlar verdi.”
Yukarıda sözü edilen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Refik Halit Karay
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Halide Edip Adıvar

20) “1911 yılında, o zaman bizim olan Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in çıkardıkları Genç Kalemler dergisinin edebiyat tarihimizde büyük bir önemi vardır.”
Bu derginin edebiyat tarihimizdeki önemi nereden kaynaklanmaktadır?
A) Yazarlarının, sanatta “toplumculuk” fikrini
savunmalarından
B) “Sade Türkçe’nin bir dava olarak ilk kez bu
dergide ele alınmış olmasından
C) Milli edebiyat döneminin ilk yayın organı
olmasından
D) Ömer Seyfettin’in sade Türkçe ile yazdığı
hikâyelerinin yayımlandığı bir dergi olmasından
E) Bugünkü ulusal sınırlarımız dışında yayımlanan
Türkçe, edebi ve bilimsel bir dergi olmasından

21) Paul Valery “Bir edebi eserin değeri, her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir.” demiştir.
Aşağıdaki şairlerimizden hangisi, Paul Valery ile aynı anlayıştadır?
A) Tevfik Fikret B) Cenap Şehabettin
C) Yahya Kemal D) Ahmet Haşim
E) Yakup Kadri

22) Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şehabettin’le Ahmet Haşim’de ortak değildir?
A) Hem şiir hem nesir alanında eser vermiş olmaları
B) Aynı edebi dönemde yer almaları
C) Sanat için sanat ilkesini benimsemeleri
D) Fransız sembolistlerinden etkilenmeleri
E) Aruz ölçüsünü kullanmaları

23) Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir akımın, geliştirirken Batı’yı günü gününe izlerler. Ama bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik, Parnasçı, Sembolisttirler. Doğaya yönelirler. Ama bir resimdir doğa onlar için. Düşle gerçek çatışması, karamsarlık, kaçış egemendir şiirlerine. Hem benimsedikleri sanat anlayışı, hem de dönemin siyasal koşulları, içine kapanık, bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.
Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Beş Hececiler B) Tanzimatçılar
C) Yedi Meşaleciler D) Servet-i Fünuncular
E) Milli Edebiyatçılar

24) Şiirinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul’un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.
Yukarıda sözü edilen şair kimdir?
A) Yahya Kemal Beyatlı B) Ahmet Haşim
C) Faruk Nafiz Çamlıbel D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı

25) Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
C) Mehmet Rauf – Eylül
D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

Not:
— Her sorunun doğru yanıtı 4 puandır. (25*4=100)
— 4 yanlış cevap 1 doğruyu GÖTÜRÜR.
— Sınav süresi 30 dakikadır.
— Cevap kâğıdı üzerinde yapılmayan işaretlemeler geçersiz sayılacaktır.

A GRUBU CEVAP ANAHTARI
1. E
2. C
3. D
4. C
5. A
6. B
7. A
8. D
9. E
10. D
11. B
12. C
13. A
14. E
15. E
16. A
17. D
18. C
19. A
20. B
21. D
22. B
23. D
24. A
25. D

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Cumhuriyet Dönem Roman ve Hikayesi Ders Sunusu