11. Sınıflar Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 3. Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı (Ortak)

21 Şubat 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

1) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, Türk edebiyatında olay hikâyesinin en önemli temsilcisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Ömer Seyfettin
E) Mehmet Rauf

2) …………………………….., Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) döneminde yazılan romanlardan biridir. Romanda, Ahmet Cemil adlı genç bir şairin hayalleri ile yaşamın acımasız yüzü karşı karşıya getirilir. Ahmet Cemil’in yıldızlı bir İstanbul gecesinde kurduğu mavi düşler yaşamın gerçekleri karşısında tutunamaz. Ahmet Cemil, karanlık bir gecede hayal kırıklıklarıyla beraber İstanbul’dan ayrılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mai ve Siyah B) Aşk-ı Memnu
C) Kırık Hayatlar D) Eylül
E) Son Yıldız

3) Aşağıdakilerin hangisinde verilen yazar-yapıt eşleştirmesi yanlıştır?
A) Yahya Kemal – Kendi Gök Kubbemiz
B) Reşat Nuri Güntekin – Sinekli Bakkal
C) Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
E) Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları

4) Fecr-i Ati topluluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir. Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış, bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Mehmet Rauf D) Tevfik Fikret
E) Ziya Gökalp

5) Mehmet Akif (I) Tanzimat edebiyatımızın bu önemli ismi (II), şiiri düzyazıya yaklaştırmış (III), aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış(IV), şiirlerini “Safahat”(V) adlı, kitapta toplamıştır.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Namık Kemal’in “İntibah” adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk edebi roman örneğidir.
B) Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah romanı yanlış batılılaşmayı eleştiren romanlardandır.
C) “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı roman, Halide Edip Adıvar’ın hayatıyla benzerlikler taşımaktadır.
D)Tarık Buğra, “Küçük Ağa” adlı yapıtında Kurtuluş Savaşı yıllarını işlemiştir.
E) Tevfik Fikret’in “Şermin” adlı eseri hece ölçüsüyle yazılmıştır.

7) Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır. Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikâyelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikâye tekniği çok sağlamdır. Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal
C) Ömer Seyfettin D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Halit Ziya Uşaklıgil

8) Tanzimat’la birlikte başlayan eski-yeni çatışması, edebiyat alanında yeninin galip gelmesi ve 19. yüzyılın sonuna doğru yenilikçi gençlerin Servet-i Fünun dergisi (I) etrafında toplanmaları ile sonuçlandı. Derginin başyazarı Ziya Paşa (II) idi. Sanat, sanat için (III) görüşünün hâkim olduğu bu toplulukta sanatçılar ağır bir dil (IV) kullanılmış, bireysel konulara (V) yer vermişlerdir.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9) Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?
A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça kullanmışlardır.

10) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A) Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.
B) Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.
C) Servet- i Fünun roman ve hikâyelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.
D) Tanzimat sanatçıları roman ve hikâyelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.
E) Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.

11) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?
A) Divan edebiyatındaki beyit hâkimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.

12) Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) R. Halit Karay
D) Ahmet Haşim
E) Halide Edip Adıvar

13) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.
B) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre tasvirleri gerçekçidir.
C) Vezinsiz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır.
D) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.
E) Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

14) Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?
A) Tevfik Fikret – Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Cahit Külebi – Orhan Kemal – Cenap Şahabettin
C) Haldun Taner – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf
D) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf – Tevfik Fikret
E) Ziya Paşa – Hüseyin Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin

15) Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Emin Yurdakul’a ait değildir?
A) Ey Türk Uyan
B) Türk Sazı
C) Türkçülüğün Esasları
D) Cenge Giderken
E) Turan’a Doğru

16) … Milli Edebiyat dönemi yazarlarındandır. Güzel, akıcı, yalın bir dili, her yaştan insanın rahatlıkla okuyabileceği bir üslubu vardır. Hikâyelerini gözlemci bir anlayışla anlatmıştır. Önceleri Servet-i Fünun dergisinde sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışır. Öykü, tiyatro, anı, fıkra ve mizahi yazı tarzında eserler vermiştir. “Gurbet Hikâyeleri” yazarın tanınmasını sağlamıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Refik Halit Karay
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Mehmet Emin Yurdakul

17) Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini anlatmaktadır?
A) İntibah
B) Akşam Güneşi
C) Eylül
D) Eğil Dağlar
E) Mai ve Siyah

18) Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Mehmet Akif ile Tevfik Fikret’te ortak değildir?

A) Dini Lirizm
B) Milli heyecan ve yurt sevgisi
C) Manzum Hikâyecilik
D) Sosyal konulara eğilme
E) Aruzu Türkçeye uygulamadaki ustalık

19) 1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?
A) Tanzimat/Servet-iFûnun/Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
B) Servet-i Fûnun/Tanzimat/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet
C) Tanzimat/Servet-i Fûnun/Fecr-i Âti/Milli Edebiyat/Cumhuriyet
D) Fecr-i Âti/Tanzimat/Servet-i Fûnun/Cumhuriyet/Milli Edebiyat
E) Tanzimat/Fecr-i Âti/Servet-i Fûnun/Milli Edebiyat/Cumhuriyet

20) Cenap Şahabettin’in eserlerini türleriyle veren aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A)Evrak – ı Leyal – şiir B)Körebe – tiyatro
C)Tiryaki Sözleri – özdeyiş D)Nesh-i sulh – makale
E)Avrupa Mektupları – Gezi

21) Halit Ziya Uşaklıgil’in hangi eseri türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Aşk – ı Memnu
B) Mai ve Siyah
C) Kırık Hayatlar
D) Kırk yıl
E) Nedime

22) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi öykü ve romanının özelliklerinden biri değildir?
A) Halkın konuştuğu dil benimsenmiştir.
B) Romantizm ve klasizm akımlarının etkisinde kalınmıştır.
C) Konular İstanbul dışından da seçilmiştir.
D) Uzun, anlaşılması zor cümle kuruluşlarından kaçınılmıştır.
E) Gerek konu, gerek seçilen karakterler bakımından bir “memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır

23) Aşağıdakilerin hangisinde aruzu Türkçe’ye başarıyla uygulayan sanatçılar bir arada verilmiştir.
A) Mehmet Akif, Tevfik Fikret, Yahya Kemal
B) Ahmet Haşim, Ziya Gökalp, Abdülhak Hamit
C) Orhan Seyfi, Tevfik Fikret, Orhan Veli
D) Namık Kemal, Cenap Şahabettin, R. Mahmut Ekrem
E) Yahya Kemal, Ali Canip, Yusuf Ziya

24) Milli Edebiyat döneminde; … düşünceleriyle, … ve öykü ve makaleleriyle, … makale ve şiirleriyle, … edebiyat araştırmalarıyla gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

A) Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin
Ali Canip – Ziya Gökalp
B) Ziya Gökalp – Ali Canip
Ömer Seyfettin – Fuat Köprülü
C) Ali Canip – Fuat Köprülü
Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
D) Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin
Ali Canip – Fuat Köprülü
E) Ömer Seyfettin – Ali Canip
Ziya Gökalp – Fuat Köprülü

25) Aşağıdaki eserlerden hangisi Milli Edebiyat döneminde verilmemiştir?

A) Saray ve Ötesi
B) Çağlayanlar
C) Asilzadeler
D) Yalnız Efe
E) Dudaktan Kalbe

Not:
— Her sorunun doğru yanıtı 4 puandır. (25*4=100)
— 4 yanlış cevap 1 doğruyu GÖTÜRÜR.
— Sınav süresi 30 dakikadır.
— Cevap kâğıdı üzerinde yapılmayan işaretlemeler geçersiz sayılacaktır.

 B GRUBU CEVAP ANAHTARI

 1. D
 2. A
 3. B
 4. A
 5. B
 6. C
 7. E
 8. B
 9. D
 10. C
 11. E
 12. D
 13. C
 14. D
 15. C
 16. B
 17. D
 18. A
 19. C
 20. A
 21. D
 22. B
 23. A
 24. D
 25. A

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Araba Sevdası Özeti