12. Sınıf Dil Anlatım Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Yoklama Soru ve Cevapları

1 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

TEMBEL KIZ
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde;pireler berber,develer tellal iken,ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir karı koca varmış.Bu karı kocanın bir kızı olmuş.Kız,el bebek gül bebek büyütülmüş, ama hiç iş öğrenememiş.Bunun için adı Tembel Kız denilmiş.Bu kız o kadar tembelmişki yerinden kalkmaya üşeniyormuş. Anası babası ona bir gelberi yaptırmış.Kızda oturduğu yerden işini gelberiyle yapıyormuş.
Kızının evlilik çağı gelmiş. Anası babası avcıyla kızı bir evlendirmiş. Avcı ava gitmiş, bir ördek vurmuş.Eve gelmiş, ördeği temizlemiş, ateşe koymuş.Tekrar ava gitmek üzere hazırlanmış, karısına ateşe ördeği koydum, yanmasın bak demiş.Tembel Kız, olur demiş, demiş ama yerinden bile kalkmamış.Aradan uzunca bir zaman geçmiş.Dilenci eve gelmiş.Tembel Kıza,hanımcığım Allah rızası için bir dilim ekmek demiş.Tembel Kızda yan tarafta mutfak, geç al cevabını vermiş.
Dilenci mutfağa girmiş.Bakmış ocakta ördek kaynıyor, almış ördeği, torbasına koymuş,tencerenin içine de ayaklarındaki pis çarıkları…Gelmiş,Tembel Kız’ın yanına.Bak hanımcığım demiş,ekmeği aldım Allah razı olsun. Şimdi sana bir türkü söyleyeyimde ben gideyim.Türküyü şöyle söylemiş;Senin gaga benim torba içinde,Benim çarık senin çorba içinde,Sen yat kaba yatak yorgan içinde,Ben yiyecem gagayı orman içinde.Dilenci türküyü böyle söylemiş,çekip gitmiş.Aradan bir zaman geçmiş, kızın avcı kocası gelmiş. Karısına ördek pişti mi? demiş.Karısı olan biteni anlatmış,bak bana birde türkü söyledi,sana deyiverem demiş,türküyü söylemiş.
O zaman avcı kocası durumu anlamış, karısına kızıp azarlamış.Ondan sonra Tembel Kız, tembelliği bırakmış.Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. (gelberi:Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç.)

1. a)Yukarıdaki metnin türü nedir?.(4p)……………………………………….
b)Bulduğunuz türün özelliklerini yukarıdaki metindeki cümlelerle ispatlayarak yazınız.(5 madde)(5 p)
c)Okuduğunuz kitaplardan yola çıkarak anlatım bozukluklarını bulup gösteriniz.(4 adet)(16 p)
d)Yukarıdaki metinde bulunan de,da ve ki ile ilgili yanlışlıkları bularak metnin üzerine işaretleyiniz.(6 adet)(6 p)
METİN 2: “Vaktiyle ormanın birinde, canavar mı canavar bir aslan varmış. Çok kan döker, canını yakmadık tek bir hayvan bile bırakmazmış. O yaşadığı sürece, hiçbir hayvan rahat yüzü görmemiş. Bütün hayvanlar ondan nefret eder, ölümünü beklermiş. Bu zalim aslan sonunda yaşlanmış. Gücü kuvveti kalmamış. Ağzındaki dişler de dökülünce herkesin maskarası olmuş. Hiçbir hayvan ona yardım etmiyor ve onunla konuşmuyormuş. Hayvanlar bir gün oturup karar almışlar;”Gelin hep beraber, bize bunca kötülük eden bu zalim aslanı iyice bir dövelim. Yaptıklarının cezasını, az da olsa görmüş olsun böylece.” Sonunda bütün hayvanlar aslana saldırmış. İyice bir dövmüşler onu. Birisi boynuz vuruyor, diğeri çifte atıyor, bir başkası ısırıyormuş. Böylece; yaman bir öç almışlar aslandan.”

2. Metin 2’ nin türü nedir?(5p). Bulduğunuz türün metinde geçen 3 özelliğini yazınız.:(3 p)

3. Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz.(7 p)
1) ( ) Masallarda yer ve zaman belirlidir.
2) ( ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.
3) ( ) Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir.
4) ( ) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür.
5) ( ) Olay örgüsü masalın yapısını oluşturan temel unsurdur.
6) ( ) Belirli davranışlar sergileyen, zihniyeti ve çevreyi temsil eden benzerleri diğer eserlerde de bulunan kalıplaşmış kahramanlara tip karakter denir.
7) ( ) İlk yerli roman :Şemsettin Sami ‘nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat” adlı eseridir.

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelime/kelimeleri yazınız.(14 p)
Masalların dinleyiciyi alıştırmak için söylenen döşeme kısmına _________________ denir.Durum/kesit hikâyelerinin öncüsü Rus yazar ____________________’dur. Hikâye Türk edebiyatına ___________________ döneminde girmiştir.
Edebiyatımızda Maupassant tarzı hikâyeleri ile tanınmış en ünlü yazarımız ______________ dir.Çehov tarzı hikayeleri tanınan yazarlarımız ___________________ ve ___________________ dır.Masallarda ____________ ve _____________ belirsizdir.Halk masalları _________________ bir özellik gösterir.

5. ilk köy romanı olan “KARABİBİK” sizce köy motiflerinden izler taşımakta mıdır? Neden köy romanı sınıfına girmiştir?(15 p)

6. Aşağıdaki şiiri şekil açısından inceleyerek(4 puan) kafiye ve rediflerini şiirin üzerinde gösteriniz.( 7 puan)
Ben çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
Bulanık bulanık akar
Dağlarım seliyim şimdi

7. Aşağıdaki beyitlerin aruz kalıplarını bulunuz.14 p
Bazı düşman bazı şeytan seni etmiş perişan
Sonu gelmez kibirindir sana güçlük çıkaran
Dinle neyden kim hikâyet etmede
Ayrılıklar dan şikâyet etmede

CEVAP ANAHTARI

  1.Cevap: a)masal 4
b) her tabaka kahraman olabilir.(tembel kız)1   tekerleme bölümleri bulunur. (evvel zaman….)1  anlatım kısa ve yoğundur1  eğiticidir.1 Yer zaman belirsiz1
c)Okuduğunuz kitaplardan yola çıkarak  anlatım bozukluklarını bulup cümlelerin düzgün hallerini yazınız. 16
d)Yukarıdaki metinde bulunan de,da ve ki ile ilgili yanlışlıkları bularak  metnin üzerinde düzeltiniz.6

2.Cevap: Fabl.5
Çünkü kahramanları hayvanlardır. 1
Teşhis ve intak sanatlarından yararlanılmıştır.1
Sonunda bir ders çıkarılmaktadır.1

3.Cevap:  Y D Y DD Y D

4.Cevap: Masalların dinleyiciyi alıştırmak için söylenen döşeme kısmına tekerleme denir.1
Durum/kesit hikâyelerinin öncüsü Rus yazar Anton Çehov’dur.
Hikâye Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girmiştir.
Edebiyatımızda Maupassant tarzı hikâyeleri ile tanınmış en ünlü yazarımız Ömer Seyfettin’dir.
Çehov tarzı hikâyeleri tanınan yazarlarımız Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal’dır.
Masallarda zaman ve mekân belirsizdir.
Halk masalları anonim bir özellik gösterir.

5.Cevap: karabibik isimli roman köy romanı motiflerini taşımaktadır. Köylü insanının yaşam biçimi en doğal haliyle eserde yer almıştır. Köylü ağzı esere aynen aktarılmıştır. 15 p

6.Cevap: Aşağıdaki  şiiri şekil açısından inceleyerek( 4puan) kafiye ve rediflerini şiirin üzerinde gösteriniz.(  7puan)
şiir
Ben çektiğim kimler çeker                                      r——–à yarım k   4 p

Gözlerim kanlı yaş döker
Bulanık bulanık akar

Dağlarım seliyim şimdi

Düz kafiye     a a a b        1p   8 li hece ölçüsü  1p Düz kafiye    1p hacim  1 dörtlük   1p

7.Cevap:
Ba- zı düş-man ba-zı şey-tan se-ni et- miş pe-ri-şan
So-nu gel- mez ki-bi- rin-dir sa-na güç-lük çı-ka-ran
. . – – /. . – – /. . – – /. . –Feilâtün (Fâilâtün) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün (fa’lün) (..- -) (..- -) (..- -) (.. -)   7 p

Dinle neyden / kim hikâyet / etmede
Ayrılıklar / dan şikâyet / etmede
_ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün   7 p

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ŞAİR EVLENMESİ