12. Sınıflar Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı Soru ve Cevapları

5 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza
Henüz dinlemedin benden türküler
Benim aşkım uymaz öyle her saza
En güzel türküyü bir kurşun söyler

1- Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Zengin uyak kullanılmıştır.  B)  Tam uyak kullanılmıştır. C)  Redif vardır      D)  11-li hece ölçüsü kullanılmıştır. E)  Çapraz  Kafiye şeması ile yazılmıştır

2 – Aşağıdaki şairlerden hangisi Beş Hececilerden biri değildir?
 A)  Yusuf Ziya ORTAÇ     B)  Enis Behiç KORYÜREK
C)  Orhan Seyfi ORHON                 D) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
E)  Behçet  NECATİGİL

3 – Toplumcu şiir geleneğinin edebiyatımızda 1920- 1960 yılları  arasında görülen özellikleri  arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur.
A)   Sembolist  estetiğin etkisinde kalmışlardır
B)  Geniş kitlelere seslenme, onları harekete geçirmek amacı ağır basar
C) Anlatımda hitabet  üslubu özellikleri görülür
D) Serbest nazım  olanaklarından yararlanmışlardır
E) Emek , sömürü , başkaldırı gibi kavramları işlemişlerdir

4- Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?
A) Esin kaynağı olarak Batı”yı almışlardır.
B) Ölçü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri tümüyle reddetmişlerdir.
C) Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.
D) Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.
E) Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.

5-  “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir.Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul”a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla” en tanınmış eserleridir.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı    B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu         C) Tevfik Fikret D) Mehmet Akif Ersoy Faruk Nafiz Çamlıbel

6-  Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?
A) Sabahattin Ali  – Toplumcu Gerçekçi   B) Orhan Şaik  GÖKYAY – Saf Şiir  C) Orhan Veli – Birinci Yeni  D) Halit Fahri OZANSOY – Yedi Meşaleciler E) Arif Nihat ASYA – Memleket  Edebiyatı

I- Gizemsellik,simgecilik,bireysellik,ruh,ölüm,masal,rüya,mit  temalarını işlerler.II- Anadolu ve Anadolu insanını ele almışlardır.
III-Edebiyatta samimilik ve içtenlik, yenilik ilkelerini savunmuşlardır
IV-Günlük hayattaki her şeyin şiire konu olabileceğini savunmuşlardır.
7.Yukarıdaki görüşleri ve maddeler  savunan  edebiyat toplulukları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A)  Toplumcu Şiir- Garip Akımı – Saf (öz) Şiir – Memleket Edebiyatı
B)  Garip Akımı – Toplumcu Şiir – Yedi Meşaleciler – Saf (öz) Şiir
C)  Saf (öz) Şiir – Memleket Edebiyatı- Yedi Meşaleciler- Garip Akımı
D)  Saf (öz) Şiir – Yedi Meşaleciler- Garip Akımı- Memleket Edebiyatı
E)  Yedi Meşaleciler- Garip Akımı- Memleket Edebiyatı- Toplumcu Şiir

8- Aşağıdaki sanatçı- yapıt eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL  – Künye  B) Yahya Kemal Beyatlı – Aziz İstanbul C) Ziya Osman  SABA – Sebil ve Güvercinler  D) Mehmet Akif Ersoy – Safahat E) Fazıl Hüsnü Dağlarca – Çocuk Ve Allah

İlk ışık öptü camları
Toprak gülümsedi mor mor
Çok şükür Tanrım topraktan
Yine merhamet tütüyor
9- Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntak- Telmih   B) Teşbiş – Tezat    C) Telmih – Kinaye  D) Teşhis -İstiare E) Tecahüli ârif – Teşbih

10. Aşağıdakilerin hangisinde Garip Akımı’nın temsilcileri bir arada verilmiştir?
A) Orhan Veli Kanık – Oktay Rifat Horozcu – Melih Cevdet Anday
B) Orhan Veli Kanık – Cemal Süreya – Edip Cansever
C) Faruk Nafiz Çamlıbel – Necip Fazıl Kısakürek – Ece Ayhan
D) Ziya Osman Saba – Melih Cevdet Anday – Yahya Kemal
E) Ahmet Muhip Dıranas – Ahmet Kutsi Tecer – Edip Cansever

11. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve öz bakımından devamı niteliğindedir.
B) Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.
C) Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.
D) “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır.
E) Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi tümüyle reddetmiştir.

12-“Bazen düşünüyorum da eğer benim yazdıklarım hayatla ilgili değilse
insanların yaşadığı nasıl bir dünya? Bana göre, tüm kitaplarım gerçeği
yansıtıyor. Ama hangi gerçeği? Benim gördüğüm gerçeği”
 Bu parçada sanat anlayışını belirten yazarın aşağıdaki akımlardan hangisine bağlı olduğu söylenebilir?
A) Natüralizm B) İzlenimcilik  C) Klasisizm  D) Gerçeküstücülük     E) Sembolizm

Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim,
İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.
13-Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Düz yazıya yaklaşan bir havası vardır.
B)    Somutlamaya başvurulmuştur.
C)    Dilin alışılmış kalıpları yıkılmaya çalışılmıştır.
D)    Uyak ve yineleme, ahengi sağlayan ögelerdendir.
E)    Gerçekçi sanat anlayışına bağlılığı yansıtır.

14.  “Şiirin, dil ve imge aracılığıyla gerçekliği yoğunlaştıran, en özlü ve en az söze indirgeyen bir anlatımı vardır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede söylenene örnek gösterilemez?
A) Dünyanın en güzel kadını bu oydu Saçlarını tarasa baştan başa Rumeli
B)  Dağ dağ o güzel ses, bütün etrafı gezindi Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi
C) İnsanlar yüzyıllardır evler yaptılar İrili ufaklı birbirinden farklı
D) Demirciler bir nehri dövmektedir Ucuz bir tarlaya sunulmak üzere
E)  Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan

15. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!
Uyandırmayın beni, uyanamam.
Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,
Allah aşkına, gök, deniz aşkına
Yağsın kar üstümüze buram buram.
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.   B)    Redife yer verilmiştir.*C) Farklı uyak türleri kullanılmıştır. D)    Seslenmelerden yararlanılmıştır. E) Yinelemelerden yararlanılmıştır.

16-Aşağıdakilerden hangisi Saf (öz) Şiirin Özelliklerinden biri değildir?
A)Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel(hayali) ve bireysel yön ağır basar
B)Disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma endişesi kendini hissettirir.
C)Şiirde her türlü ideolojik sapmanın dışında kalarak sadece okuyucuda estetik haz uyandıran şiir yazmışlardır.
D)Bu anlayışdaki  şairler, anlaşılmak için değil ;duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar.
E) Şiirde daha önceki dönemlerde hiç  işlenmemiş konular yer almaya başlamıştır.

  17- Biçim olarak belli bir kalıba bağlı kalmayan sanatçı, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış; onda aruz sesini bulmaya başlamıştır. Şiirlerinde sosyal gerçeklere, toplum sorunlarına yer vermez; sessizlik, dinginlik
arar. Bunu da rüyalarda ve musikide bulur. Şiirlerinde toplum değil, “ben” vardır; dış dünya değil, bilinçaltı daha çok yer tutar.
 Bu parçada, aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar      B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Cahit Sıtkı Tarancı     D) Faruk Nafiz Çamlıbel    E) Kemalettin KAMU

 18.   Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan  hangisi yanlıştır?
A)   Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini  açıklar.
B)   Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.
C)   Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.
D)   İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.
E)   İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.,

19-. “Burak’ın golüyle tüm stat ayağa kalktı.”cümlesindeki altı çizili sözcükteki sanatlı söyleyiş aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Yazar, daha çok hece ölçüsünü kullanmıştır.
B) Siz niçin okula gidiyorsunuz, amacınız ne?
C) Bildiklerini arkadaşınla paylaşman güzel bir şey.
D) O evine çok bağlı bir insandır.
E) Gelecek çağ, sevgi çağı olacaktır.

20- I. Orhan Veli Kanık
II. Ahmet Haşim
III. İlhan Berk
IV. Cahit Sıtkı TARANCI
Yukarıdakilerden hangileri I. Yeni şiirini oluşturan şairler arasında yer alır?
 A) Yalnız I        B) Yalnız III             C) II ve III          D) I ve IV           E) I, III ve IV

21.     Her şey yerli yerinde,havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
 Yukarıdaki dizelerle
I. sarmaşıklar ve böcek sesleri
II.eşya aksetmiş gibi tılsımlı
III. sarmış evi
IV. bir uykudan
Bu parçalar kullanılarak sarmal uyak oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) III. – IV.         B) I. – II.          C) II. – III       D) I. – IV           E) II. – IV
II. – I                     IV. – III              I. – IV           II. – III              I. – III 

22- Aşağıdaki  seçeneklerin hangisinde gelenekleri devam ettiren ve ve önceki edebiyat geleneklerden istifade eden edebiyat toplulukları bir arada verilmiştir?
A) Gaip Akımı – Toplumcu Gerçekçi B) Memleket Edebiyatı – Fecr- i Ati  C) Toplumcu Gerçekçiler – Öz şiir   D) Memleket Edebiyatı – Saf Şiir     E) Garip Akımı – Tanzimat Edebiyatı

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıra dağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.
23. Yukarıdaki dörtlükle ilgili doğru bilgiler hangi seçenekte verilmiştir?
a) Lirik şiir- 10’lu hece ölçüsü – düz kafiye şeması
b) Didaktik şiir – 11’li hece ölçüsü – sarmal kafiye şeması
c) Epik şiir – 11’li hece ölçüsü – çapraz kafiye şeması
d) Satirik şiir – 11’li hece ölçüsü –mani tipi kafiye şeması
e) Pastoral şiir – Aruz ölçüsü – düz kafiye şeması

24. I.Türkçenin özleşmesi için çabaladı.
II. Devrik cümleler kullandı.
III. “Günlerin Getirdiği” ve “Karalama Defteri” en ünlü
eserleridir.
Yukarıda tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Peyami Safa B) İsmail Habip Sevük C) Haldun Taner D) Nurullah Ataç E)Yusuf Ziya ortaç

25. Ne bir kıyıdan eser, ne bir ışıktan eser,
Sulardan daha derin, yolun karanlıkları.
Dalgalar, yürüyünüz, arayalım beraber,
Başımızı dövecek yalçın kayalıkları! ..
Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Memleket Edebiyat – Ahmet Kutsi Tecer
B) Saf ( Öz) Şiir – Yahya Kemal Beyatlı
C) Garip Şiir Akımı – Orhan Veli Kanık
D) Saf (öz) Şiir – Necip Fazıl Kısakürek
E) Memleket Edebiyatı – Arif Nihat Asya

İbrahim Hakkı YALÇIN
Türk Edebiyatı öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Özet