12.Sınıflar Türk Edebiyatı 1.Yarıyıl 3. Yazılı Soru ve Cevapları (Test Şeklinde)

27 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

S1.Toplumcu şiir anlayışı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Şiir tezlidir, savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.
B)Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
C)Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.
D)Şiirde içerikten çok biçime önem vermişler
E)Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir
***

I-Şiirleri dışında makale, hikâye, deneme türlerinde de yazan sanatçı, “Dünyanın Bütün Çiçekleri”, “Kızamuk Ağıdı” adlı şiirleriyle sevilmiştir.
II-“Memleketimden İnsan Manzaraları” ve Kuruluş Savaşı’nı anlattığı “Kuvayı Milliye Destanı” önemli eserlerindendir
III-Hece ve aruzu kullandığı şiirlerin yanı sıra serbest şiirler de yazmıştır. Rubai türünün son ustalarındandır.
IV-Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk hikâyecidir.Yedi Meşaleciler içindeki tek hikâye yazardır.
S2.Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildiğinde hangi şık dışarda kalır?
A)Cahit Sıtkı     B)Ceyhun Atuf Kansu     C)Nazım Hikmet     D)Kenan Hulusi    E)Arif Nihat Asya
***
S3.Hisarcılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Milli duyguları manevi değerleri öne çıkaran bir edebiyattan yana olmuşlardır.
B)Ölçü, uyak gibi klâsik edebiyat öğelerini kullanarak, aşk, doğa ve vatan sevgisi gibi konuları işlemişlerdir.
C)Sanatçının hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmaması ve bağımsız olması gerektiğini savunmuşlardır.
D)Şiirin güzelliğini korumak koşuluyla; aruzu, heceyi, serbest şiiri kullanmayı, şiiri nesre yaklaştırmayı uygun görmüşlerdir
E)Yedi Meşalecilere tepki olarak doğmuşlardır.
***
S4.Aşağıdakilerden hangisi II.Yenicilerin şiir anlayışına ters düşer?
A)“Şiir için şiir” anlayışıyla hareket etmişler;
B)-Şiir anlamlı olmalıdır
C)-Şiir öteki edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalıdır.
D)-Şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil; musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır.
E)Soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir.Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.
***
-Şiirin açık olması gerektiği anlayışını tamamen reddetmişlerdir.
-Anlam kapalılığının şiiri düzyazıdan ayıran önemli bir faktör olduğu görüşündedirler.
-Şiirin basit olamayacağını zengin benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini savunmuşlardır.
Garip akımına karşıdırlar.

S5.Yukarıda özellikleri verilen anlayışı hangi edebi topluluk savunmuştur?
A)Hisarcılar B)II.Yeniciler C)Maviciler D)Yedi Meşaleciler E)I.Yeniciler
***
S6.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanındaki santçıyla ilgili değildir?
A)Politik taşlamalarıyla tanınan şair, “Mihriban” adlı şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir.(Sezai Karakoç)
B)“Kara Toprak”, “Uzun İnce Bir Yoldayım” gibi şiirleriyle oldukça sevilmiştir.(Aşık Veysel)
C)Metropol hayatını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi, konuşma dilinin imkânlarından yararlanarak ironik bir biçimde işlemiştir.(Hüseyin Atlansoy)
D)Aşk, kardeşlik, yaşantılar, çocukluk gibi konuları çoğunlukla imgeli ve mecazlı bir dille işlemiştir.(Haydar Ergülen)
E)Toplumcu bakışla güncel siyaset üzerine şiirleri vardır.İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım türküsüyle tanınmıştır(Aşık Mahsuni)
***
S7.Aşağıdakilerden hangisinde Cumhuriyet Dönemi halk şiiriyle ilgili yanlış bir bilgi vardır?
A)Halk şairleri usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir.Saz eşliğinde şiir söyleme geleneğinin takipçisidirler.
B)Saz çalma geleneğine uymayıp sadece şiir yazan şairler de vardır. (Abdurrahim Karakoç gibi)
C) Bu dönem halk şairleri, şiirlerinde sadece geleneksel konuları işlemişlerdir.
D)19. yüzyıl halk şiirine göre Cumhuriyet dönemi halk şiirleri daha sade bir dille söylenmiştir.
E)Divan şiiri etkisi ve Arapça-Farsça sözcüklerin kullanımı bu dönemde oldukça azalmıştır.
***
S8.Aşağıdakilerden hangisinde 1960-1980 arası  (II.Yeni sonrası toplumcu) şiirle ilgili yanlış bir bilgi vardır?
A)Umut ve yarına inanç, direnme ve isyan konuları şiire hâkimdir.
B)Şiirleri kapalı bir özellik gösterir.
C)Biçimden çok içeriğe önem vermişler, toplumsal mesajları etkili kılmak için slogan üslubundan yararlanmışlardır.
D)İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri savunan şairlerde; 1940 toplumcuları ve Nazım Hikmet, Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif gibi şairler arasında şiire toplumsal bir işlev yükleme bakımından ortaklık vardır.
E)Şairler, toplumun sözcüleri gibi şiirler yazmışlardır.
***
-İkinci Yeni esintisiyle başlayan şiir serüveninde, 1960 ve 1970’li yıllarda, toplumcu şiirin unutulmaz şiirlerini yazmıştır.
-Modern şiirin İkinci Yeni ile elde ettiği kazanımlara yeni bir açılım getirmiştir.
-1974’ten sonra İslami, mistik bir yöneliş içinde olmuştur.
S9.Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir.
A)İsmet Özel B)Süreyya Berfe C)Ülkü Tamer D)Sezai Karakoç E)Cemal Süreyya
***
S10.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi II.Yenicilerden değildir?
A)Cemal Süreya B)Turgut Uyar C)Sezai Karakoç D)Ece Ayhan E)Ataol Behramoğlu
***
S11.Aşağıda verilen eserlerden hangisi yanındaki şaire ait değildir?
A)Üvercinka(Cemal Süreyya) B)Yerçekimli Karanfil(Edip Cansever)C) Arz-ı Hal(Turgut Uyar)D)Mona Rosa(İlhan Berk) E)Soğuk Otların Altında(Ülkü Tamer)
***
S12.Aşağıdakilerin hangisi şiirlerini hiçbir zaman İslami bir duyarlılıkla oluşturmamıştır?
A)Hilmi Yavuz   B)Erdem Beyazıt     C)İsmet Özel     D)Cahit Zarifoğlu      E)Edip Cansever
***
S13.Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli nin şiire getirdiği yeniliklerden değildir?
A)Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek
B)Şairane duyuları, parlak görüntüleri şiirden silmek
C)Halk şiirimizin yapısal unsurlarını kullanmak
D)Halk deyişlerinden yararlanmak
E)Toplumla ilgili yergiye yer vermek.

S14.Aşağıda verilen eserlerden hangisi yanındaki şaire ait değildir?
A)Bu Vatan Kimin (Orhan Şaik Gökyay)

B) Üç İstanbul  (Mithat Cemal Kuntay)

C) Bingöl Çobanları(Behçet Kemal Çağlar)

D)Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor (Arif Nihat Asya)

E)Nerdesin(Ahmet Kutsi Tecer)
***
S15.Aşağıdakilerden hangisinde Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
A)Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
B)Türk diline büyük önem verilmiştir.
C)Hece vezni kullanılmıştır.
D)Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
E)Sözcükler ağırlıklı olarak mecaz  anlamıyla kullanılır.

S16.Aşağıdakilerden hangisinin Modernizm ve Post-Modernzim anlayışıyla eser yazdığı söylenemez?
A)Oğuz Atay  B)Yaşar  Kemal C)Orhan Pamuk D)Pınar Kür E)Latife Tekin
***
S17.Aşağıdakilerden hangisi Fütürizm akımının bir özelliği değildir?
A)Hayatta her şeyin sürekli sabit kaldığını ancak sanatın değişmesi gerektiğini savunmuşlardır.
B)Şiirde geleneğe bağlı bütün kurallar yıkılmış
C)Ölçü, uyak, nazım biçimi terk edilmiş özgür nazım tercih edilmiştir.
D)Geleneksel dilbilgisi kuralları, sözdizimi kuralları kırılmış
E)Hıza ve hareketlere uygun olan mastar halindeki fiillere, isimlere önem verilmiştir.
***
S18.Aşağıdakilerden hangisi Öz Şiir anlayışıyla ilgili değildir?
A)Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
B) En değerli şey dizedir.
C)Şiirin toplum için olduğunu iddia ederler
D)Şiirler ideolojinin esiri olmamalıdır.
E)Güzel şiir ancak çalışarak elde edilir. Şiir emek işidir.
***
S19.Necip Fazıl şiirle ,ilgili görüşlerini aşağıdaki eserlerden hangisinin önsözünde belirtmiştir?
A)Çile B)Kaldırımlar C)Ben ve Ötesi D)Sonsuzluk Kervanı E)Örümcek Ağı
***
CEVAP ANAHTARI
1. D
2. A
3. E
4. B
5. C
6. A
7. C
8. B
9. A
10. E
11. D
12. E
13. C
14. C
15. E
16. B
17. A
18. C
19. A

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CELALETTİN HARZEMŞAH