9. Sınıflar Türk Edebiyat 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

13 Mart 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

S.1. Onun eserlerinde tarih, millet, İstanbul sevgisi hep ön plandadır.Divan şiirimizi Batı şiirindeki bütünlük anlayışıyla ele almış,bu şiiri çağdaş bir yorumla yeniden sunuştur.Eski şiir ile yeni şiir arasında bir köprü oluşturmuştur. Hece ölçüsüyle yazmış olduğu tek şiiri “Ok” adlı şiirdir. Eski Şiirin Rüzgarıyla, Kendi Gök Kubbemiz adlı şiir kitapları vardır.

Yukarıda sözü dilen şairimiz kimdir?

Cevap : YAHYA KEMAL BEYATLI

S.2. Milli Edebiyatımızın büyük hikayecisi ve sade dil akımının öncülerindendir.Hikayelerinde serim, düğüm ve çözüm planını uygular.Olay hikayeciliğinin edebiyatımızda en iyi temsilcisidir. Başını Vermeyen Şehit, Bomba, Pembe İncili Kaftan adlı eserlerinde milli bilincin aşılanmasını hedeflemiştir.

Yukarıda sözü edilen yazarımız kimdir?

Cevap : ÖMER SEYFETTİN

S.3. Hikâye çeşitlerini yazarak birer yazar ismiyle örnekleyiniz. Sizce hayat (yaşam) hangi tür hikâye çeşidinin örneğidir?

Cevap : OLAY HİKAYESİ, DURUM HİKAYESİ. HAYATIMIZ OLAY HİKAYESİNE ÖRNEKTİR, ÇÜNKÜ HAYATMIZDA HER GÜN BİR OLAY ŞEKİLLENMEKTE,YER ZAMAN VE KİŞİLER DE VAR.

S.4. Aşağıdaki dizelerde yapılmış söz sanatını bularak sebepleriyle birlikte şiirin altındaki boşluğa yazınız.
Siyah perçemlerin ıslandıkça uzuyor
Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor
Cevap :  İSTİARE; YALNIZLIK YAĞMURA BENZETİLMİŞ AMA SÖYLENİLMEMİŞ

O hastalandığından beri Pervin’in yanında yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım.Dalar dalmaz, Hasan’ın hayali gözümün önüne geliyor ”İftiracı. iftiracı!” diye karşımda ağlıyordu. Pervin’i uyandırdım:

-Ben Hasan’ın yanına gideceğim, dedim.
-Niçin?
-Babama bir şey söyleyeceğim.
S.5. Yukarıdaki öykünün anlatıcısı kimdir? Bu anlatıcının özelliklerini kısaca yazınız.
Cevap : KAHRAMAN ANLATICI, OLAYLARIN İÇİNDE VE OLAYLARI ANLATIYOR.

6) Aşağıdaki metinde masal türünün hangi özellikleri bulunmaktadır?
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde… Pire berber iken, deve tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Tıngır elek, tıngır felek demişler, bu masalı şöyle anlatmışlar. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zamanda bir padişah ile bunun üç kızı varmış. Bir gün bu padişah kızlarını başına toplamış, beni ne kadar seversiniz? demiş. En büyük kız dünyalar kadar, ortanca kızı kucak kadar, küçük kızı da tuz kadar severim demiş. O sırada küçük kızı padişahın sofrasından ayağa fırlamış. Padişahım, duyduğuma göre sen küçük kızını seni tuz kadar seviyormuş dediği için öldürtmüşsün demiş. Padişahın söz söylemesine fırsat vermeden işte o küçük kız benim demiş ve bütün yemekleri tuzsuz yaptırdım ki kıymetimi anlayasın sözlerini eklemiş.
Padişah yaptığından utanarak küçük kızının boynuna sarılmış, tuzun ne kadar kıymetli olduğunu anlamış. Ondan sonra yeni bir dönem başlamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.
Cevap :
TEKERLEMELER VAR
OLAĞAN ÜSTÜLÜKLER VR
ANONİM
İYİLERHEP KAZANIR,KÖTÜLER KAYBEDER
TEMEL ÇATIŞMA HER ZAMAN VARDIR

7) Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
Anlatıcının olay kahramanı olduğu anlatım biçimine KAHRAMAN ANLATICIdenir.
Okumuş olduğumuz edebi eserlerden yazarların SANAT anlayışı, ve EDEBİ. kişiliği ile ilgili sonuçlar            çıkarabiliriz.
Olay çevresinde gelişen edebi metinler…GÖSTERMEYE ve ANATMAYA DAYALI diye ikiye ayrılır.
Ömer Seyfettin ,MAUPASSANT. tarzı öyküler yazmıştır.
Edebi metinler kendilerinden önceki ve sonraki metinlerle KONU .TEMA,GELENEK ve DİL yönünden ilişkilidir.

8) Aşağıdaki cümlelerin önündeki parantez içlerine yargılar doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y ) yazınız.
( D ) Edebi metinlerde okuyucunun sezgisine bırakılan cümlelere yer verilir.
( Y) İlahi bakış açısında anlatıcı olay örgüsünün içindedir.
( Y ) Edebi metinler kendilerinden önce ve sonra yazılan edebi metinlerle dil, anlatım, tema yönünden ilişkilendirilemez.
( D ) Edebi metinlerdeki cümleler herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmaz ve yorumlanmaz.
( Y ) Ömer Seyfettin, Çehov tarzı ( Durum öykücülüğü ) hikâyeleriyle tanınmıştır.

S.9. Aşağıdaki şiirlerle ilgili özellikleri boşluklara yazınız.
Ala gözlerini sevdiğim dilber!
Ben güzel görmedim senden ziyade.
Bilmem huri misin göklerden iner
Bugün güzelliğin dünden ziyade (Karacaoğlan)
Cevap :
Nazım Şekli:KOŞMA
Nazım Türü:GÜZELLEME
Nazım Birimi:DÖRTLÜK
Durak ve ölçüsü:6+5=11 HECE ÖLÇÜSÜ
Teması:AŞK

Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı
Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı

Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyen
Ne temettu bulunur bende sadâdan gayrı
Cevap :
Nazım Şekli:GAZEL
Nazım Birimi:BEYİT
Nazım Ölçüsü:ARUZ
Konuları:AŞK
Ait olduğu gelenek:DİVAN EDEBİYATI GELENEĞİ

S.10.   Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 
a) Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya dayalı edebi metinlerin yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Zihniyet  B) Olay  C) Kişiler  D) Zaman  E) Mekan

b)
I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. İki tür öykü vardır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur. Anlatmaya dayalıdır.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.
Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I  B) II  C) III  D) IV E) V

c) Divan edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gazel b) Kaside c) Mesnevi d) Şarkı e) Rubai

d ) Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metin türüne örnektir?
a) Biyografi b) Anı c) Deneme d) Öykü e) Otobiyografi

Karac’oğlan söyler sözün başarır
Aşkın deryasını boydan aşırır
Seni her mecliste hacil düşürür
Kötülerle konup göçücü olma
e )Yukarıdaki dörtlük hangi şiir geleneğimize ait olabilir?
A)Halk şiiri geleneği
B)Divan şiiri geleneğine
C)Modern şiir geleneğine

11.Anlatmaya dayalı edebi türlerden beş tanesini birer örnekle yazınız.
ROMAN, HİKAYE, HALK  HİKAYESİ, MASAL, MESNEVİ

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Döneminde Roman ve Hikaye