Ahmedi

29 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Kütahya’da yaşamıştır. Divan şiirinin ilk ustalarından sayılır. Acem edebiyatının etkisinde kalmıştır. Şiirleri, kurudur, düşünce ürünüdür.
Eserleri :
1) Divan: Şiirleri bu eserinde toplanmıştır.
2) Iskendernâme : iskender’in kahramanlıkları anlatılır.
3) Cemşit-i Hurşit: Iran şairi Selman’dan etkilenerek yazılmıştır. Beş bin beyitlik büyük bir eserdir.
Ahmedî’den örnekler:

GAZEL

Sanma benim işim ki gönlümün maşıdır
Bilgil onu ki bu feleğin iktizâsıdır

Kimdir ki ede rızâ ile yâr u diyarı terk
Leykin ne çâre çünkü Hak’ın ol kazasıdır

Yanlış hayâl ile vatanın terk eden kişi
Ne türlü kim cefâ görür ise cezasıdır

Ol kim vatan var iken ede gurbete, heves
Ne türlü kim belâ göre. onun sezâsıdır.

Gurbette zehr olur kişiye âb-ı hayât leyk
Hak-i vatan bulunsa gözün tutiyâsıdır.

Eyyup mihnetiyle Yâkup gussesi
Sorarsan yakin kamu gurbet belasıdır

Ric’at yolu çü bağlıdır çâre yoh ona
Var ise sabr’dır ki bu derdin devâsıdır

Gurbet oduna sabr nice olsun ki kişinin
Cisminde cân ki var vatanının havasıdır.

(Kelimeler : rızâ : İsteme, kabul etme. felek : Talih, kader, iktizâ : Gerekli, rıza etmek: Razı olmak, yâr u diyar: Eş-dost ve memleket. Leykin : Lâkin, Hak: Tanrı, kaza : Başa gelen kötü olay. cefâ : Eziyet, seza : Uygun, âb-ı hayat: Hayat soyu. hak : Toprak, tûtiya : Göze çekilen sürmenin yapıldığı madde, mihnet : Sıkıntı, gusse : Keder, ric’at: Geri dönmek, çü : Mademki.)

Açıklama
1. Başıma gelen işler gönlümün dileği değildir. Bunları, bil ki hep kader böyle gerekli görmüştür.
2. Her kim ki kendi isteğiyle sevgiliyi, eşi. dostu bırakıp gider.Gerçekte bu, ona Tanrı’nın verdiği bir kazadır.
3. Yanlış şeyler umarak, memleketini bırakıp giden kişiye, ne eziyetler edilse ona haktır.
4,0 ki memleket varken gurbete heves eder. Başına ne türlü kötülük gelse hak etmiştir.
5. Gurbette kişiye, hayat suyu bile zehir olur. Fakat, memleket toprağı, gözün sürmesidir.
6. Eyyüp’ün çektiği sıkıntılar, Yakup’un çektiği kederler, hep gurbet yüzünden olmuştur.
7. Memlekete dönüş yolu bağlıdır, onun çaresi yoktur. Gurbetin tek çaresi sabırdır.
8. Gurbetin acısına katlanmak kişiye zor gelir. Çünkü, kişinin içi, memleket havasıyla doludur.
Gazelin, klâsik konusu, aşk ve güzelliktir. Ancak, gazel, zaman zaman. bunun dışına da çıkmıştır. Sözgelimi, bu gazel, “gurbet acısını, memleket sevgisini” işliyor.

Gazelin son beytinde, şairin mahlası (takma adı) geçer. Fakat, 13. ve 14. yüzyıl Divan şairleri bu kurala pek uymamışlardır. 15. yüzyıldan başlayaıak, bu kurala sıkı sıkıya uyulduğunu görüyoruz.

Ahmedi’den serbest okuma parçası:
Osman Gazi

Gidi Ertuğrul cihandan yirine Oğlı Osman kaldı anun yerine
Oldı Osman bir ulu gaazî kim ol Nireye kim vardıyısa buldı yol
Bilecük’i itdi felh ol nâm-dâr inegöl ile dahi Köprihisâr
Durmadı her yana leşkcr saldı ol Az zamanda çok vilâyet aldı ol
Kâfiri yıkup yakup ol nâm-dar Bursa vü İznik’i eyledi hisar
Eyle takdir itdi Hak azze ve cclil Ki almadan ol ikisin irdi ecel

(Kelimeler : fethetmek : Zaptetmek, almak, nâm-dâr.: Ünlü. leşker : Asker, kâfir : Müslüman olmayanlar, takdir etmek : Tanrı tarafından alnına yazılmış olmak, azze ve celi : çok sevgili ve büyük.)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Hikayede (Öyküde) ilkler