Fecr-i Ati Döneminde Edebi Tenkid

23 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Fecr-i Âtî grubu, kuruluşunun ilk yıllarında kendilerini kabul ettirebilmek için Ser-vet-i Fünûn şair ve yazarlarıyla çeşitli münakaşalara girdiler. Aynı zamanda da “Genç Kalemler”de yazan Millî Edebiyat akımı şair ve yazarlarının tepkilerine cevap verdiler.

Bu münakaşalar edebî tenkitten ziyade polemik karakteri taşu Fecr-i Âti üyelerinden Ali Cânib, Hamdullah Subhi ve Celâl Sâhir kısa zamanda Millî Edebiyat akımına katılınca münakaşalar daha da şiddetlenir. Münakaşaların konusu daha çok Türkçenin, Arapça ve Farsçanın etkisinden kurtulması üzerinedir. Bu harekete en çok karşı çıkanlar ise Yakup Kadri ve Mehmet Fuat Köprülüdür. Her iki sanatçı da Fecr-i Âtî grubu dağıldıktan sonra Millî Edebiyat saflarında yer almıştır.

Münakaşalardan bir kısmı da, grubun sloganı olan “şahsî”likle çok yakından ilgili sanat – ahlâk ve sanat – toplum ilişkileri üzerine yapılır. Ayrıca sanatta taklit meselesi gibi estetik konularda da münakaşalar yapılmıştır.
Bu devirde edebiyatın teorik meseleleri üzerine de tenkit yazılan yazılır. Tenkit usûlü üzerine Yakup Kadri. Celâl Sâhir, Fazıl Ahmet; Türk ve Batı edebiyatı hakkında Fuat Köprülü, Yâkub Kadri, Celâl Sâhir, Ahmet Hâşim, Tahsin Nâhit, Şehabeddin Süleyman, Ahmet Samim, Müfid Râtib makaleler yayınlarlar. Ayrıca edebiyat, sanat ve estetik konulan üzerine de tenkit yazılan yayınlanmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Özet