Milli Güvenlik Dersi 1.Dönem 1.Yazılısı ve Cevapları

7 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

A) KLASİK SORULAR  (3,5:15puan)

1.   Milli stratejinin belirlenmesindeki en önemli unsur nedir?(5puan)
Y1. Milli menfaatlerdir.

2.  Milli hedefler kaça ayrılır yazınız. (5puan)
Y2.  a)Siyasi  hedefler          b)Sosyal ve  kültürel hedefler
c)Ekonomik hedefler     d)Askeri  hedefler

3.Bir ülkenin coğrafi gücünü etkileyen unsurlardan beşini yazınız. (5puan)
Y3. a. Ülkenin jeopolitik konumu b. Ülkenin doğal yapısı c. Yer altı ve yer üstü zenginliği d. Ülkenin büyüklüğü e. Ülkede yaşayan insan sayısı  f.İklimi ve bitki örtüsü  g.Topraklarının verimliliği

 B)BOŞLUK DOLDURMA SORULARI (3,5:15puan)
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız

1.*   Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan kararlar ile koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşler Bakanlar Kuruluna bildirilir. (5puan)
2.*  Bir ulusu, ulusal hedeflere ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynakların toplamına milli güç denir. (5puan)
3. Bir milletin kendi, güvenliği refah ve mutluluğu için uluslar arası hukuka uygun olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her şeye milli strateji denir. (5puan)

C) DOĞRU-YANLIŞ SORULARI (4,5: 20 puan)
Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
1.* Başbakan Milli Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir.  ( Y ) (5puan)
2.* Milli Güvenlik politikasının uygulanması ve ortaya çıkabilecek her türlü tehdide karşı önlemler alma görev ve yetkisi bakanlar kuruluna aittir. ( D ) (5puan)
3.* Sağlık hizmetleri TSK’nin görev ve işlevleri arasında yer almaz.  (Y ) (5puan)
4.*Bilgi ve teknoloji “Milli Güç”ün en önemli unsurlarından biridir  ( D) (5puan)

D) ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (10.5:50 puan)
 1.     Milli güvenliğin genel tanımı aşağıdakilerden hangisidir?(A)
 a.     Devletin kendisini yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyetlere karşı tedbirler alınmasıdır.
b.     Topyekun savaş halidir.
c.     Devleti deniz, kara ve hava sınırlarının düşman tehdidinden korunmasıdır.
d.     Savaşa hazırlık amacıyla yapılan her türlü faaliyetlerdir.
e.     Sivil savunma sivil savunma teşkilatlarının her ilde oluşturulmasıdır.

2.    Milli güvenliğin tespitinden sorumlu organlar hangileridir?(C)
a.    Bakanlar Kurulu TBMM. b.TBMM Milli Güvenlik Kurulu c. Bakanlar Kurulu Milli Güvenlik Kurulu
d.     Milli Güvenlik Kurulu Milli Savunma Bakanlığı e.   Milli Savunma Bakanlığı Bakanlar Kurulu

3. Aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurlarından biri değildir?(E)
a. Siyasi güç     b. Askeri güç    c. Ekonomik güç    d. Nüfus gücü    e. Milli hedef

4.Milli Güvenlik Kurulu toplantıları ne zaman yapılır?(A)
 a.     2 Ayda 1 kez       b.   3 ayda bir     c.  Yılda 1 kez    d.  4 ayda 2 kez    e.  Ayda 1 kez

5. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır ve olmadığında yerine kim bakar?(C)
a. TBMM Başkanı/Cumhurbaşkanı b. Başbakan/Genelkurmay Başkanı c. Cumhurbaşkanı/Başbakan
d. Genelkurmay Başkanı/Kara Kuv. Komutanı e. Cumhurbaşkanı/ Genelkurmay Başkanı

6. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun görevlerinden biridir? (E)
a. Sivil toplum kuruluşlarının milli gücü artırmaya yönelik çalışması
b. Devletin varoluş nedenine uygun olarak, milli çıkarını sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır
c. Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır.
d. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasettir
e. Milli güvenlik ve devletin milli güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde, devletin milli güvenlik siyasetinin, tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için Bakanlar Kuruluna görüş tespit eder.

7. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın sahip olması gereken temel değerler arasında değildir?(D)
  a) Millete Bağlılık       b) Diğer insanlara karşı sorumluluk       c) İnsana, millete, devlete ve kanunlara saygı
   d) Devleti parçalamaya çalışanlara karşı saygı ve hoşgörü       e) Manevi değerlere bağlılık

 8. Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini din işlerinden ayrı tutmasını iyi bilen bir devlet adamı Atatürk’ün ilkelerinden hangisini  daha çok benimsemiştir?(D)
a) Milliyetçilik         b) Devletçilik         c) Cumhuriyetçilik         d) İnkılâpçılık        e) Laiklik

 9. Aşağıdakilerden hangisi hem “Milli güç” hem de “Milli hedef” çeşitlerindendir? ( E )
a. Coğrafya       b.   Nüfus   c.  Bilim    d. Teknoloji    e. Ekonomi

10. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutanı aşağıdakilerden hangisidir? ( E )
a. Genel Kurmay Başkanı b. Milli Savunma Bakanı  c. Jandarma Genel Komutanlığı
d. Harp Akademileri Komutanlığı e. Cumhurbaşkanı 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Leyla ile Mecnun Mesnevisi