Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı

24 Haziran 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1. DEVRİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Siyasî Gelişmeler ve Sosyal Durum: Birinci Dünya Savaşı‘nda bir çok cephede savaşan Osmanlı Devleti maddî ve manevî varlığını hemen hemen tüketir. Savaşın sonunda yenik sayılarak 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi‘ni imzalamaya zorlanır. Bu mütarekeyle birlikte ülke toprakları hızla işgale uğrar. Ordular dağıtılır, silahlar teslim edilir. Yorgun ve yoksul halkın savunma gücü tamamen yok edildikten sonra 15 Mayıs 1919’da İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilir. Aynı günlerde Osmanlı padişahının onayıyla Mustafa Kemal Samsun’a doğru hareket eder. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla başlayan Millî Mücâdele aralıksız üç yıl sürer. Önce Kuva-yi Millîye çatısı altında bölgesel savunmalar yapılır. Daha sonra kurulan millî ordu araç, gereç, yiyecek ve silah noksanlarına rağmen birleşmiş olan Avrupa güçlerini kesin bir yenilgiye uğratır. Batı, güney ve doğu cepheleri ile Trakya bölgesinde yapılan savaşlar 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferle son bulur.

2. MİLLÎ MÜCÂDELE DÖNEMİ EDEBİYATI
1919 -1922 yıllan arasındaki bu ölüm kalım mücâdelesi sırasında, şair ve yazarlar da bazen fiilen savaşarak, bazen de eserleriyle harekete destek olurlar. Edebiyat tarihimizde, bu üç yıl içinde yazılan eserler “Millî Mücâdele Dönemi Edebiyatı” olarak değerlendirilmektedir.
Bu dönemin en önemli sanat olayı, İstiklâl Marşı’nın Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılması ve T.B.M.M.’nin 12 Mart 1921 tarihli toplantısında “Millî Marş” olarak kabul edilmesidir.
Bugünden geriye bakılarak bir değerlendirme yapıldığında, Millî Mücâdeleye destek veren edebî eserlerle gazete yazılarının yanı sıra, dönem bittikten sonra da Millî Mücâdeleyi hikâye eden, yücelten ve yorumlayan bir çok eserin yazıldığı görülür. Bu bakımdan Millî Mücâdele Dönemi Edebiyatı 1922 yılından sonra da mücâdelenin içinde bulunmuş olan yazar ve şairler tarafından sürdürülmüştür.

Bu eserlerin hepsinde sade bir dil ile konuşulan Türkçenin kullanılması, mücâdele azminin ve birlik şuurunun desteklenmesi, devleti oluşturan ortak değerlerin öne çıkarılması gibi müşterekler vardır. Millî Mücâdele dönemi yazar ve şairlerinin hemen hemen hepsi Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî veya Millî Edebiyat dönemlerinde isim yapmış şahsiyetlerdir. Büyük bir çoğunluğu da daha sonraki edebî dönemler içinde varlıklarını başarıyla sürdürmüşlerdir.
Millî Mücâdele dönemi edebiyatı içinde dergi ve gazetelerde yayınlanan denemeler de önemli bir yer tutar. Bu denemelerde tehlike içinde bulunan milletin ortak hisleri dile getirilmiştir. Bu yazılann konusunu genel olarak halkı yüreklendirmek, geçmişin görkemli günlerini hatırlatarak moral kazandırmak ve mücâdeleye davet etmek meydana getirir.
Bu yazılann sahipleri arasında en dikkate değer isimler Yahya Kemal, Yakup Kadri, Ruşen Eşref (Ünaydın), İsmail Habib, Halide Edip.Adıvar, Hamdullah Suphi (Tannöver), Falih Rıfkı (Atay)‘dır. Bu isimlerin yanısıra amatör yazarlara ait de pek çok yazı vardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Cumhuriyet Dönem Roman ve Hikayesi Ders Sunusu