Sesbilgisi ve Yazım Kuralları Konu Kavrama Soruları

24 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yazım yanlışı vardır?

A) Bu kazadan da burnu kanamadan kurtuldu.
B) Sınavı kazanmış, göğsünü gere gere dolaşıyordu.
C) Senin, ağızından çıkanı kulağın duymuyor galiba.
D) Benim fikrimi sorarsan, fikirler zorla yok edilemez.
E) Çok alın teri döktü ama alnının akıyla işini bitirdi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yazım yanlışı vardır?

A) Hayırsever vatandaşlardan okul yaptırması isteniyor.
B) Çevresinde hazırcevap bir adam olarak tanınırdı.
C) Ondan, bir daha hoşgörülü olmasını bekleyemeyiz.
D) Herbir insanın ayrı bir dünyası olduğunu bilmeliyiz.
E) Adam, taşa can veren ünlü bir heykeltıraşmış.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bugün gelmiyen kaç öğrenci var?
B) Fotoğrafdan kim olduğu belli olmuyordu.
C) Küçükken tonbul yanaklı bir çocuktu.
D) Genç yaşta yurdunu yuvasını terk etmişti.
E) Kitapdaki soruların hepsini çözmüş.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Ankara Şenliği’ne altı topluluk katılmıştı.
B) Venedik taciri, Shakespeare’nin çok ünlü bir oyunudur.
C)”Reşat Nuri‘nin bu ünlü oyununu izlemiyenimiz ‘ azdır.
D) İzmir devlet tiyatrosu şenliğin son topluluğu idi.
E) O gün, Dünya kadar işim var diyerek bizi başından savdı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili bileşik eylemin yazımı yanlıştır?

A) Sabreden derviş, muradına ermiş, derler.
B) O gün, söylediklerinin tümünü inkâr etti.
C) Bacağımda hafif bir ağrı hissettim.
D) Küçük yaşta memleketini terk etmiş.
E) Doktor, hastayı Tıp Fakültesi’ne sevketmişti.

6. Aşağıdaki atasözlerinde, altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Çobansız koyunu kurt kapar.
B) Ak koyunun kara kuzusu da olur.
C) Açın koyununda ekmek durmaz.
D) Bir koyundan iki post çıkmaz.
E) Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Kapıcı, Ayten hanımın pazara gittiğini söyledi.
B) Bu sırada Emine Hanım da kapıdan içeri girdi.
C) Buraya gelirken Hatice Hanım’ı gördüm, dedi.
D) Bize, Ayça Hanım’dan fayda yok artık.
E) Bugün, Ayşe Hanım’ın çamaşır günüymüş.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kesme işareti (‘) yanlış, kullanılmıştır?

A) 1975’te Ankara’dan İstanbul’a taşındık.
B) Çocuklar 5’erli gruplar halinde oynuyordu.
C) Orada kişi başına 8’buçuk metrekare konut düşüyormuş.
D) Yaz aylarında mesai saati 18’de bitiyormuş.
E) Elemelerde 5’inci olduğu için finallere katılamadı.

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde, kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır?

A) En önemli özelliği, herkese kendini sevdirmesidir.
B) Karnesini almaya kendisi değil, annesi gelmişti.
C) Ortaklar aralarında altışar milyon lira paylaştılar.
D) Her zaman, sevginin de bir bedeli vardır, derdi.
E) Sorunun çözülmesi için taraflar bir araya geliyor.

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde “ünsüz yumuşaması” vardır?

A) Atalarımız, azı bilmeyen çoğu bulamaz demişler.
B) Teknolojide geri kalan bir toplum çağı yakalayamaz.
C) İstanbul’a taşınırken bağı sattık, evi de kiraya verdik.
D) Onun hakkında, sağı solu belli olmaz, demişlerdi.
E) Dağı delerek yolu kısaltmaya çalışıyorlarmış.

11.
I. Öldük, ölümden bir şeyler umarak
II. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
III. Nasıl hatırlamazsın o türküyü
IV. Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü
V. Alıştığımız bir şeydi yaşamak
Numaralanan bu dizelerin hangi ikisinde, “ünsüz sertleşmesi (benzeşmesi)” için örnek vardır?

A) I. ile II..
B) II. ile V.
C) III. ile IV.
D) IV. ile V.
E) I. ile III.

12. Aşağıdakilerden hangisinde, tüm sözcükler büyük ünlü uyumu kuralına uymaktadır?

A) Şairler, yaşamı yoğun bir duyarlıkla anlatırlar.
B) Toplantıda yaşam ve yaşamak kavramları gündeme geldi.
C) Zaman konusunda zengin bir şair albümümüz olduğunu biliyordum.
D) Zaman kavramı, mekân kavramından soyutlanarak ele alınamazdı.
E) Edebiyatımızda pek çok sanatçı bu konu üzerinde durmuştur.

13. Yabancı kökenli kimi sözcüklerin son heceleri kalın ünlüyle biter; ama, söylenişleri ince olduğundan, bunlara ünlüsü ince olan ekler getirilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek sözcük kullanılmamıştır?

A) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı
B) Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen
C) Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor
D) Efkâr ettiğimiz şey memleketin halidir
E) Bir kıyamettir koptu kopacak ufuklarda

14. Eylem kök ya da gövdeleri “e” geniş ünlüsüyle bitiyorsa, bu sözcüklere eklenen “-yor” ekinin başındaki “y” ünsüzü, “e” ünlüsünü darlaştırarak “i” ye dönüştürür.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A) O günden beri sinemaya gitmiyor.
B) Sözlerimi can kulağıyla dinliyor.
C) Bizi tam bu saatlerde bekliyor.
D) Sokaklarda aylak aylak geziyor.
E) Çocuklarıyla bir arada olmak istiyor.

15.
I. Bir çoban parçasısın olmasan bile koyun
II. Daima eğeceksin başkalarına boyun
III. Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı
IV. Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an
V. Mademki kara bahtın adını koydu çoban
Bu dizelerden hangi ikisinde “ulama” vardır?

A) II. ile III.
B) I. ile IV.
C) III. ile IV.
D) I. ile V.
E) II. ile V.

CEVAP ANAHTARI

1. C     2. D     3. D     4. A     5. E     6. C     7. A      8. C      9. E      10. A     11. B     12. B     13. E      14. D    15. D

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CEZMİ ÖZETİ