Türk Edebiyatı 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Soru ve Cevapları

9 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

S.1.a. Asıl adı Taceddin İbrahim’dir. 14.yy Divan edebiyatı şairidir. Öğrenimini Anadolu’da ve Mısır’da tamamlamıştır. Ömrünün çoğunu Bursa’da geçirmiş ve divan katibi olarak bulunduğu Amasya’da ölmüştür. Edebî zevkinde üstünlük, ifadesindeki titizlikle dikkat çeker. Divan’ı vardır. Ayrıca İskendernâme adlı bir de mesnevi yazmıştır.
Yukarıda sözü edilen şairimiz kimdir? (5 p.)
AHMEDİ

S.1. b.   Divan şiirinin en büyük şairlerinden biridir. 16. yy Divan edebiyatı şairidir. İstanbul’da doğmuş ve burada vefat etmiştir. Babası Fatih Camii müezzinlerinden Mehmet Efendi’dir. Devlet kademesinde pek çok görev almıştır. Fakat en büyük isteği olan Şeyhülislâmlık makamına erişemeden ölmüştür. Şiir diline dolgun bir söyleyiş kazandırmıştır. Şiirlerini doğru, ahenkli ve sağlam bir Türkçe ile kaleme almıştır. Sultanu’ş-şuara olarak bilinen şairin en önemli eseri Divanı’dır. Ayrıca hocası için yazdığı “sümbül” gazel ile adını duyurmuştur.
Yukarıda sözü edilen şairimiz kimdir?5p
BAKİ

S.2. Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına  yazınız. (2+2+2+2+2=10 p.)
Mantıku’t Tayr:GÜLŞEHRİ
Makalat:HACI BEKTAŞ VELİ
Şikayetname:FUULİ
Hüsn ü Aşk:ŞEYH GALİP
Siham-ı Kaza:NEFİ

S.3. Aşağıda verilen kavramları açıklayınız.10p
Münacat:ALLAHA YAKARIŞ
Sav:İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRK ED. ATASÖZÜ
Divan:DİVAN ŞİİRLERNİN TOPLANDIĞI KİTABIN ADI

S.4. Aşağıdaki dizelerde yapılmış söz sanatlarını bularak sebepleriyle birlikte altlarındaki boşluğa yazınız. (10 p.)
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş
Sakiler meclisten çekmiş ayağı
(şikest olmuş:Kırılmış)
AYAK: TEVRİYE

Hicranın ile fikren ölüp bittimdi
Ayinedeki aksime derdim kimdi?
İdrak-i hayat etti seninle avdet
Geldin bana bir ruh getirdin şimdi
S.5. Yukarıdaki şiirin nazım biçimi nedir? Bunu nereden anladınız?
RUBAİ. TEK DÖRTLÜKTEN OLUŞMUŞ,AAXA BİÇİMİNDE KAFİYELENMİŞ

S.6.Aşağıdaki ayraçlara cümledeki ifade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (10 p.)
 Divan şiirinde mazmunlara sıkça yer verilmiştir. ( D )
 Gazelin son beyitine matla adı verilir. ( Y )
 Terkib-i bentte vasıta beyiti değişmez.( Y )
 Muhammes dörtlüklerle yazılan aşk şiirleridir.( Y )
 Nedim şarkı türünün en başarılı temsilcilerindendir.( D )

S.7. 13 ve 15 yy Anadolu Oğuz Türkçesinde nesir olarak hangi tarzda eserler verilmiştir?
7 soru ve cevapları
S.8. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (4+4+2=10 p.)
TUYUĞ. Ve ŞARKI Divan Edebiyatına Türkler tarafından kazandırılmış nazım şekilleridir.
 Türk edebiyatında 11.yüzyıldan başlayarak değişik konuları işleyen MESNEVİ, modern öykü ve romanın yerini tutmuştur.
 Süleyman Çelebi’nin VESİLETÜN NECAT adlı eseri dini ve tasavvufi mesnevilere örnek verilebilir.
 Destan geleneğinden Halk hikayeciliğine geçiş DEDE KORKUT HİKAYELERİ ile başlar.
 Anadolu’da İslamiyet’in etkisiyle oluşan ilk destan BATTAL GAZİ DESTANI. Sayılır.

S.9. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Nedim’le ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şarkı nazım şekliyle şiirler yazmıştır.
B) Şiirlerinde halk söyleyiş ve deyimlerinden yararlanmıştır.
C) Şiirlerinin konusu genellikle aşk ve eğlencedir.
D) Çağdaşlarına göre yalın bir dil kullanmıştır.
E) “Hamse” sahibi şairlerden biridir.

2.Aşağıdakilerden hangisi “şarkı” nın özelliklerinden biri değildir?
A)Şarkı biçimi Türk edebiyatından doğmuştur.
B)üçüncü dizesine “miyan” denilir.
C)Bestelenmek için yazılır.
D)Dörtlüklerden oluşur
E)Divan edebiyatında en güzel şarkıları Baki yazmıştır

3.Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin eserlerinden biri değildir?
A)Beng ü Bade
B)Şikayetname
C) Leyla ve Mecnun
D)Harname
E) Hadikatüs- Süeda

4. I. Tanzimat’ın ilanı
II. İstanbul’un fethi
III. Matbaanın getirilmesi
IV. İslâmiyet’in kabulü
V. Kavimler göçü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmamıştır?
A) Yalnız I B) I. ve II. C) II. ve III D) I. ve IV. E) IV. ve V.
5. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) Parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verilmiştir.
B) Arapça, Farsça ve Türkçeden oluşan özel bir dil kullanılmıştır.
C) Düz yazı alanında “tezkireler, münşeatlar, tarihler, dinsel metinler ve nasihatler” yazılmıştır.
D) Çoğunlukla İran edebiyatından alınan “gazel, kaside, mesnevi, rubai” gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
E) İnsan; doğadan ve gerçek yaşamdan soyutlanarak anlatılmıştır.

6. 11.yüzyılda yazılan, İslâmi dönemin ilk eseri sayılan ve devlet yönetimi, bilgi, görgü, din ve dünya görüşü, sosyal hayat gibi konuları sembolik kahramanlar arasındaki diyaloglar yoluyla işleyen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhakemet’ül Lugateyn B) Divan-ı Hikmet C) Atabet’ül Hakayık D) Kutadgu Bilig  E) Divan-ı Lügat’it Türk

Baskın ÖZÜDOĞRU/ Türk Edebiyatı Öğrt.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Döneminde Roman ve Hikaye