Türk Edebiyatı 10. Sınıflar 1. Dönem 3.Yazılı Soru ve Cevapları

4 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1. Aşağıdaki şiirin ahenk unsurlarını bulup yapı bakımından inceleyiniz.
Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni
Cevap : Nazım birimi: Dörtlük, Ölçüsü . 4+4 =8’li Hece Ölçüsü ile yazılmıştır.
Kâfiye Şeması . a, a, a, b> Düz Kafiye Şeması / – et> Tam uyak, / – gerek > Redif
Asonans: e ve a sesleri ile , Aliterasyon : r,

2.  .  Yukarıdaki şiirin nazım biçimi ilahi  dir. Bu nazım biçiminde    Allah      , din      ,    ilahi   aşk     gibi  konular işlenir ve   özel bir ezgi    ile söylenir.   En ünlü şairi Yunus Emre‘ dir.

3 .  Dede Korkut hikâyelerinin  içeriği  hakkında bilgi vererek , Türk Edebiyatı için önemi nedir?
C:  12. 13. ve 14. yy.da Doğu Anadolu’da ve Azerbeycan’da yaşayan müslüman Oğuz boylarının geleneklerini, göreneklerini, iç mücadelelerini, doğa üstü güçlerle, yaratıklarla savaşmalarını ele alır. Kahramanlık, dini  ve aile  yaşantıları işlenmiştir. Türk Edebiyatının Destandan hikâyeye  geçişin  ilk  İslami ürünüdür.

4 – Türklerin,  Edebiyat Tarihi bölümlere ayrılmasında hangi  medeniyet ve milletler  etkili olmuştur? Türklerin  kullandığı alfabeleri ile Türk edebiyatı dönemlerini sıra ile yazınız.
İslam Medeniyet, Batı medeniyeti etkili olmuş, Arap , Fars , ve Fransız edebiyatımızı oluşmasında etkili etkisinde olmuşlardır.
Göktürk (Köktürk), Uygur, Arap ve Latin alfabeleri.
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı / İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı / Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

5. Tasavvuf ( Tekke) Edebiyatı nazım biçimlerini hangi amaçla söylendiğini belirterek nazım biçimlerinden beş tanesini yazınız.
C : Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. İlahi, Nefes, Şathiye, Deme, Hikmet

6. Oğuz Türkçesi ile söylenen olay çevresinde oluşan  edebi metinlerin  ilk ürünlere iki örnek vererek tür, içerik, anlatım, dil, yapı ve anlatıcıları hakkında bilgi veriniz.
C:  Danişmentname ve Battalname . Destansı Halk  Hikayeleri türündedir.     Bu ürünler sözlü edebiyat (destansı ) etkisi ve islamiyetin etkisi ile oluşmuştur. Yer yer abartılara yer verilen eserlerde dini motiflerde işlenir. Din, kahramanlık konularını işleyen eserlerin dili sade, yalındır. Anonim olan eserler nazım  ve nesir iç içedir. Ozan (aşık) tarafından anlatılır genellikle.

7. Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.
C : Alperen: Türk İslâm Aleminde kahraman, yiğit , din konularında ermiş tipe denir.
Vahdet-i Vücut: Tasavvuf anlayışında Tek varlık, tek vücut anlamına gelir. Bütün varlıklar Allah’tan gelmiş ve ona dönecektir. Varlıklar Allah’ın yeryüzündeki gölgeleridir.
Mahlas:Şairlerin şiirlerin son bölümünde kullandıkları takma ad.

8.Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet öncesi Sözlü ürünlerden biri  değildir  ?
a) Sav   b)  Sagu      c)   Tuyuğ   d)  Destan       e)  Koşuk

9. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ( D) yanlış ise (Y) işareti koyup doğrusunu yazınız. ( doğrusunu yazınız)
a) ( Y ) Bektaşî şairlerinin yazdıkları tasavvufî şiirlere Gazel denir.
Nefes
b) ( Y ) Dede Korkut Hikâyeleri 11 hikayeden oluşur ve yazarı Dede Korkut’tur.
12 hikayeden oluşur. Yazarı belli değil anonimdir.

10. Aşağıdakilerin hangisi Yunus Emre ve Mevlânâ’nın ortak özelliklerinden biri olamaz ? ( doğrusunu yazınız)
a)  Vahdet-i Vücut  felsefesini işlemeleri
b)  Eserlerinde sade, anlaşılır Türkçe kullanmaları
c)   Genellikle dini – tasavvufi konularda yazmaları
d)   İnanç ayrılığına karşı çıkıp hoşgörü sahibi olmaları
e)   13. yüzyılda yaşamış olmaları
Mevlânâ’nın dili ağır ve süslü Farsça kelimelerle örülüdür.

11. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ( doğrusunu yazınız)
A) Divanü Lügati’t- Türk – Kaşgarlı Mahmut
B) Kutadgu Bilig – Hacı Bayram-ı Veli
C) Atebetü’I-Hakayık – Edip Ahmet Yüknekî
D) Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevî
E) Risaletü’n-Nushiye – Yunus Emre
Kutadgu Bilig > Yusuf Has Hacip

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Araba Sevdası Özeti