10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem Ortak Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı

18 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

S1.Aşağıdakilerden hangisi karşısında verilen millete ait değidir?
A)Mahabarata=Hint
B)Şinto=Japon
C)La Cid=Fransız
D)Kalavela=(Fin)
E)Igor=Rus
————————————————
S2.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Sagu-mersiye konu olarak birbirinin devamı niteliğindedir.
B)Uygur dönemi metinleri milli içeriklidir.
C)İlk Türk yazarı Yollug Tigin’dir
D)Göktürk alfabesi,Türklerin kullandığı tek milli alfabedir.
E)Destanlar, çekirdeğindeki olaylardan dolayı tarihe ışık tutar.
——————————————————————-
S3.Aşağıdakilerin hangisinde sözlü edebiyatımıza dair bir bilgi yanlışı vardır?
A)Halk edebiyatının çekirdeğini oluşturur.
B)Şairler şiirlerinin son dörtlüğünde mahlaslarını kullanır
C)Dönem şairlerine”şaman,kam,baksı,ozan,oyun”adı verilir.
D)Sürgün avlarına sığır,kurban törenlerine şölen,yas törenlerine yuğ adı verilir.
E)Dil millidir.
————————————————————————–
S4.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Manas destanı dünyanın en uzun destanıdır.Kazaklarara aittir
B)Türklere ait en eski destan Alp Er Tunga Saka Türklerine aittir.
C)Dünyanın en eski destanı Gılgamış Sümerlere aittir.
D)Türk destanlarında hakim tip Alp’tir.Oğuz kağan bir alptir.
E)Orhun Yazıtları ıı. Göktürk devleti döneminde dikilmiştir.
————————————————————————–
S5.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Göktürk Yazıtları bugün Moğolistan sınırları içerisinde yer alır.
B)Koşma ve koşuk birbirinin devamı niteliğindedir.
C)Dede Korkut hikayeleri destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk örneğidir.
D)Sözlü edebiyatta daha çok nazım birimi dörtlük,kafiye tamdır.
E)İlk Türk şairi Aprınçur Tigin’dir.
————————————————————————–
S6.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Din,dil,kültür,coğrafya Türk edebiyatının devirlere ayrılmasında kullanılan kıstaslardır.
B)Alp Er Tunga’nın Şehname’deki adı Afrasyab’tır
C)Manas ilk Türk-islam destanıdır.
D)Battal Gazi aslında bir arap komutandır.
E)Türklerin kullandığı alfabeler içinde soldan sağa yazılan tek
Alfabe uygur alfabesidir.
————————————————————–
S7.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)İlyada Yunan doğal destanıdır ve Homeros tarafından yazılmıştır.
B)Ergenekon sözlü edebiyat geleneğinden gelen Hun Türklerine ait doğal bir destandır.
C)Battal Gazi destanı İslamiyet sonrası Türk Destanıdır.
D)Şehname Firdevsi tarafından yazılmış doğal İran destanıdır.
E)Kurtarılmış Kudüs İtalyan şair tasso tarafından yazılmış,haçlı seferlerini anlatan yapay bir destandır.
—————————————————————-
S8.Aşağıda Kutadgu Bilig’le ilgili ilklerden hangisi yanlıştır?
A)İlk yerli İslami eserdir.
B)Aruzun kullanıldığı ilk yerli eserdir.
C)İlk yerli didaktik eserdir.
D)İlk yerli siyasetnamedir
E)Mesnevi nazım türünün kullanıldığı ilk eserdir.
———————————————————————-
S9.Atatürk’le Bilge Kağan’ın ortak yönlerini ele alan aşğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Türk adıyla devlet kurmuşlardır.
B)yaptıklarının hesabını söylevleriyle milletlerine vermişlerdir.
C)Dünya barışına dair söylemleri vardır.
D)Türk milletinin geleceğine dair uyarıları vardır
E)Milli bir anlayışa yöneliktirler.
———————————————————————-
S10.Aşağıdakilerden hangisinde Divan-ı Lügati’t Türk ile ilgili
bir bilgi yanlışı vardır?
A)Divan-ı Lügati’t Türk Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmış ilk esrdir.
B)ilk Türk-cihan haritasının yer aldığı bir eserdir.
C)Divan-ı Lügati’t Türk,sözlü döneme ait bilgileri ilk öğrendiğimiz eserdir.
D)Türkçe’nin Arapça’dan daha üstün olduğunun savunulduğu ilk eserdir.
E)İlk Türkçe dilbilgisi kıtabı da sayılır.
———————————————————————-
S11.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Kutadgu Bilig’de Ögdilmiş aklı sembolize eder.
B)İlk İslami esrlerde her bakımdan bir ikilik vardır.(Örneğin nazım birimi,beyit)
C)Divanı Hikmet ağırlıklı olarak aruzla yazılmıştır
D)Dede Korkut Hikayelerinde nazım nesir karışıktır.
E)Dede Korkut Hikayelerinde İslami ögelere sıkça rastlanır.
—————————————————————————-
S12.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Tasavvuf edebiyatı Halk edebiyatının bir koludur.
B)Yunus Emre bütün şiirlerini heceyle yazmıştır.
C)Oğuz Türkçe’sinin ilk ürünleri dini içeriklidir.
D)İnsan-ı kamil olgun insan demektir.
E)Atebetü’l Hakayık hakikatlerin eşiği anlamına gelir.
——————————————————————-
1.Tarikat liderlerinin(mürşid)tarikata yeni giren dervişlere tarikat adabını öğretmek için söylediği şiirlerdir.
2.Allah’ı övmek maksadıyla söylenen şiirlerdir.
3.Ruhun Allah’tan gelip(nuzul) Allah’a dönüş(uruç) yolculuğunu anlatan şiirlerdir.
4.Mutasavvıf şairlerin Allah’la şakalarcasına yazdığı şiirlerdir
S13.Yukarıda maddeler halinde verilen ifadeler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir.
A)Devriye-ilahi –şathiye-nutuk
B)Nutuk-devriye şathiye -ilahi
C)Nefes-ilahi-devriye şathiye
D)Nutuk-ilahi-devriye-şathiye
E)Nutuk-Şathiye ilahi-devriye
——————————————————————-
S14.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Maşuk=peygamber
B)Saki=mürşid(şeyh)
C)Meyhane=tekke
D)Sarhoş=derviş
E)Masiva=kesret(Allah dışındaki herşey)
————————————————————————-
S15.Aşağıdakilerden hangisinin sıralamsı yanlıştır.
A)Edebi metin-Coşku ve heyecanı dile getiren metin-Oğuz Kağan Destanı
B)Edebi metin-Olay çevresinde oluşan metin-göstermeye bağlı edebi metin-Dede Korkut Hikayeleri
C)Edebi metin- Coşku ve heyecanı dile getiren metin-Manas
D)Edebi metin- Coşku ve heyecanı dile getiren metin-Cemşid ü Hurşid
E)Edebi metin-Coşku ve heyecanı dile getiren metin-Divan-ı Hikmet
——————————————————————–
S16.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Makalat=Hacı Bektaş Veli
B)Mesnevi= Mevlana
C)Risaletü’n Nushiyye=Yunus Emre
D)Mantıku’Tayrr= Gülşehri
E)Cemşid ü Hurşid=Hoca Dehhani
——————————————————-
S17.Aşağıdaki dizelerde hangi edebi sanat (anlam sanatı) yoktur?
Ateşten kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
A)Hüsn_i talil
B)Kişileştirme
C)Açık istiare
D)Kapalı istiare
E)Mecaz
———————————————————————-
Kızıl sarığ arkaşıp
Yipkin yaşıl yüzkeşip
Bier bier kerü yürkeşip
Yalnguk anı tanglaşur
Günümüz Türkçesi
Kızıl ve sarı ardı ardına yerden bitiyor
Mor ile yeşil yüz yüze geliyor
Ve birbirlerine sarılıyorlar
İnsan bu renk cümbüşünü görünce hayretler içinde kalıyor
S18)yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Nazım şekli sagudur
B)Redif kullanılmştır.
C)Dil ağırlıklı olarak heyecan bildirme işlevindedir
D)7’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E)Yarım kafiye vardır.
————————————————————–
S19Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Dünyanın en çok destan yazan milleti Iranlılardır.
B)Orhun Abideleri’ni Türkçeye ilk çevirme çalışmasını Şemsettin Sami yapmıştır.
C)Rüya,ağaç,bozkurt,ışık Türk Destan motiflerindendir.
D)Mevlana Allah’a kavuşma anlamına gelen şeb-i arus’u
(düğün günü) ölüm günü için söylemiştir.
E)Menakıbname tasavvuf büyüklerinin olağanüstü hikayelerini anlatan nesir türünde eserleridir.
——————————————————
S20.Türklerin kullandıkları alfabelerle ilgili aşağı¬daki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
A)Göktürk alfabesi, ilk milli alfabedir.
B)Sağdan sola, yukarıdan aşağıya yazılır.
C)Göktürk devleti tarafından kullanılmıştır.
D)Otuz sekiz harflidir
E)Toplam yedi ünlü vardır

CEVAP ANAHTARI

 

 

A B

 

C

 

D

 

E

 

1 X
2 X
3 X
4 X
5 x
6 x
7 x
8 x
9 x
10 x
11 x
12 x
13 x
14 x
15 x
16 x
17 x
18 x
19 x
20  x

İsmail ŞİMŞEK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
VATAN YAHUT SİLİSTRE ÖZETİ