11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soru ve Cevapları

13 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

S1. Aşağıdaki eserler hakkında istenilen bilgileri boşluklara yazınız.(20p)
soru 1
S2 Eserlerinin birinde oğlu şahsında Türk gençliğine seslendi ve bu esere oğlunun adıyla başlayan bir isim verdi Diğer bir eserinde çocuklar için hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerini topladı.
Yukarıda sözü edilen eserlerin ve şairin adını yazınız.
Tevfik Fikret  : Haluk un defteri ve Şermin

S3.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(10p)
a)“Şiir, söz ile musiki arasında, fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisandır.”  sözü ……Ahmet Haşim’e  aittir.
b)“Sanat şahsi ve muhteremdir.”sözü  … Fecr-i  Ati  sanatçılarına……… aittir.
c) Servet-i Fünun  Edebiyatı sanatçılarından olan Tevfik Fikret  çocuk şiirlerini … Şermin ……………   adlı eserde toplamıştır. Şiirlerinde … Parnasizm …………… akımının etkisi vardır.
d) Elhan-ı Şita sözünün anlamı  Kar Musukileri….. demektir.Bu şiirin yazarı Cenap Şahabettin. dir.Bu şiirde Parnasizm ……ve…… Sembolizm…………………….. akımlarının etkileri görülür.
e) Yağmur şiirinin yazarı ……… Tevfik Fikret … tir.Bu şiirde ………………………………… akımının etkileri görülür.

S4. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise D yanlış ise Y yazınız. (10p)
– Tanzimat şiiri eski nazım biçimleri ile yeni düşünce ve konuları işlemiştir. ( D    )
– Sembolizm,  Parnasizme tepki olarak doğmuş, imge ve mecazlı söyleyişe önem vermiştir. ( D  )
– Sone, Terzarıma ve serbest müstezat gibi türlerin ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir ( Y )
-Hikaye ve romanın ilk örneklerini Tanzimat sanatçıları teknik bakımdan en başarılı örnekleri Servet –i Fünûncular vermiştir. (D  )
– Servet i Fünun edebiyatında divan şiiri gibi dil süslü ve bireysel konular işlenmiş, aruz vezni ile şiir yazılmıştır. (D )
-Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. ( D )
Servet-i Fünun döneminde ahenk geri plana itilmiştir. ( Y )
-Mensur şiirde, şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için sanatçı duygularını daha serbest ifade eder. (D  )
-Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. (D  )
– Servet-i Fünun romanlarında sosyal sorunlar ele alınmıştır. (Y )

S-5.Hikâye ve romanın yapısında bulunan unsurları yazarak karşılaştırınız. (15p)
OLAY: Hikâyede temel öğe olaydır. Romanda ise temel öğe karakter, yani kişidir. Hikâyeler olay üzerine kurulur, romanlar ise kişi üzerine kurulur.
Hikâyede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Romandaki olaylardan her biri hikâyeye konu olabilir.
KİŞİLER: Hikâyede kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez, kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz. Romanlarda ise kahramanlar ayrıntılı bir biçimde, hemen her yönüyle tanıtılır. Romandan farklı olarak hikâyede kişiler sadece olayla ilgili yönleriyle anlatılır. Bu yüzden hikâyelerdeki kişiler bir karakter olarak karşımıza çıkmaz.
ÇEVRE: Öyküde, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre de geniştir. Bu çevreler çok ayrıntılı olarak anlatılır.
ANLATIM: Hikâyeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır.
ZAMAN: Romanda zaman hikâyeye göre daha geniştir. Hikâye o zaman içindeki bir anı anlatır.

S6.  Aşağıda tanımlanan sanat ve edebiyat akımlarını yazınız. (10p)
 a)Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan bu akım onun bütün kurallarını yıkmış, duygu ve hayale önem vermiştir.
(  Romantizm……..)
b)Hayaller ve duygular gerçeği bozuyor düşüncesiyle reddedilmiş, gözleme ve çevrenin incelenmesine ağırlık verilmiş ve böylece roman sokağa tutulan bir ayna olmuştur.
( Realizm……. )

S7.Doğru şıkları ayraç içine alınız. (20p) Örnek (B)
 Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkmasıyla başlar. (II) Tanzimat sanatçıları Divan edebiyatı geleneklerinin bir bölümünü bırakarak Batı kültürüne yönelmişlerdir. (III) Batı ölçütlerinde başarılı ilk roman ve öyküler bu dönemde yazılmıştır. (IV) Nabizade Nazım, “Karabibik” adlı yapıtında köy gerçeğine yaklaşmıştır. (V) Bu dönemde klasisizm, romantizm akımlarından eserler çevrilmiştir.

1.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) l.         B) II.         C) III.           D) IV.              E) V.
I-1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatının başlangıcı sayılan ilk özel gazete
II-1831’de Saray’ın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete

2.Yukarıda özellikleri belirtilen gazeteler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval.   B) Takvim-i Vekayi, Tasvir-i Efkar    C) Tercüman-ı Ahval, Hürriyet
D) Hürriyet, Takvim-i Vekayi                     E) Tercüman-ı Ahval, Takvim-i Vekayi

3.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?
A) “Göze göre uyak” anlayışını benimseme
B) Aruz ölçüsünü, Türkçenin yapısına uydurma.
C) “Sone, terzarima ve serbest müstezat” gibi nazım biçimlerini benimseme.
D) Parnasizmin etkisinde kalma.
E) Politik ve toplumsal konulardan uzaklaşma.

4.Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.
B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.
C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.
D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.
E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır

                                Erol AYDIN  

                                Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni    

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CEZMİ ÖZETİ