11. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

30 Nisan 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1 – Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri doldurunuz ( 15 p. )
a – Bir edebi eser, yazıldığı dönemin …………….. , …………….., ……………. ve …………
yaşamından etkilenir. . ( 4 p. )
b – ………………………….., ilk resmi gazetedir. …………………… Yusuf Kamil Paşa’nın yaptığı ilk
çeviri romandır.…………………………., sahnelenen ilk tiyatro yapıtıdır. ………………….,
ilk hikayeyi yazan sanatçımızdır. 4 p.
c – Sanatta bireysel konuların ve edebi zevkin yerini Tanzimat’tan sonra …………… …………. ve
……….. ………. Olma almıştır. ( 2 p. )
d – Namık Kemal, Ziya Paşa’ya tepki olarak …………. …………… ve ………… adlı eserlerini
kaleme alarak ……………… türünün ilk örneklerini vermiştir. ( 3 p. )
e – Birinci dönem Tanzimat sanatçıları ……………..; ikici dönem sanatçıları ……………….
akımının etkisindedirler ( 2 p. )
Cevap : a  siyasi,  askeri – ekonomik  ve  sosyal  b Takvim –i Vakayi 1p  Telemak  Vatan Yahut  Silistre     Ahmet  Mithat  c –  toplumsal  konular faydalı  olma  d – Tahrib –i  Harabat 1p  Takip   Eleştiri    e –  Romantizm   Realizm

2 –  Aşağıda verilen yargıların karşısına doğru ise (D) yanlışsa (Y)koyunuz( 10 p
a-  (   ) Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerinde genellikle “sanat için sanat” anlayışı    hâkimdir. (2 p )
b – (   )    Tanzimat    Döneminde   batı  edebiyatı  demek,  İtalyan  Edebiyatı  demekti  . (2 p )
c – (   )  Namık  Kemal  “ Hürriyet”  gazetesini  Ziya  Paşa  ile  birlikte  çıkarmıştır.? (2 p)
d – (    )  Ziya  Paşa  “Harabat  “ adlı eseriyle  ilk  antoloji   örneğini  vermiştir.  . (2 p  .
e – (     )  Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşılık edebiyatta Tanzimat 1856’da başlar. . (2 p)
Cevap :  a – Y 2     b – Y2     c – D  2       d –   D 2      e –  Y 2

  3 -Aşağıdaki birinci  beyitte   şair,  hükümet kapısından  ayrılmasına   sebep  olarak   neyi   göstermektedir; bu beyit  sizlere  o  dönemin   yönetimi   hakkında  ne  gibi  bilgiler   vermektedir ? ( 10 p )     
Hürriyet  Kasidesi’nden
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten (Asrın kararlarını doğruluktan ve
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb – ı hükümetten samimiyetten saptığını görüp onurum ve
isteğimle hükümetten çekildim)
Ne mümkün zulm ile bî-dâd ile imhâ-yi hürriyet (Ne mümkün zulüm ile işkenceyle hürriyeti
Çalış idrâki kaldır muktedisen âdemiyetten yok etmek! Çabalayıp idraki kaldır, gücün
yetiyorsa insanlıktan)
Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar (Gezdiğin nazlı sahralar zulmün köpeklerine
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten kaldı.Ey kükremiş yaralı aslan gaflet
uykusundan artık uyan!)
Namık KEMAL
Cevap : Devlet kararlarının doğruluk, samimiyet ve güvenirlikten sapmıştır. . Şair bu duruma ortak olmamak için de Devletteki görevin den ayrılmıştır. 4 p
Bu o dönemde devletin sağlıklı kararlar alamadığını yapılan uygulamalarda samimiyetin olmadığını, halkın devlete olan güveninin sarsılmış olduğunu göstermektedir. Şair bu duruma ortak olmamak için de devletteki görevinden ayrılmıştır. 6 p.

4 – İkinci  beyiti  yorumlayarak,   verilmek  istenen  mesajı  yazınız ( 10 p )
Cevap : O dönemde halkın hürriyet istemesine padişah şiddetle karşı çıktığı için Hürriyet için mücadele edenler büyük zulüm ve işkencelere yapılarak yıldırılmak istenmektedir.5 p Ancak şair, insan aklı var oldukça hürriyet fikri de var olacaktır Yani Akıllı bir insan hür olmayı istemekten vazgeçmez Eğer hürriyeti yok etmek istiyorsan insanın aklını ( düşünme yeteneğini) yok etmelisin demektedir Yani insanın düşünme yeteneği yok edilemeyeceği gibi hür olma isteği de ortadan kaldırılamaz.5 p

5 – Son beyitteki “ yâreli şir-i jiyan” sözü ile kimler anlatılmıştır ? Onlardan niçin uyanmalarını istediğini dönemin özelliklerini de düşünerek açıklayınız ? ( 10 p )
Cevap : – Türk milleti anlatılmıştır 3 p Çünkü devlet içindeki azınlıkların birçok hakkı olmasına rağmen devletin asıl sahibi olan Türklerin hiçbir konuda söz hakları yoktur. Üstei,k yoğun baskı altındadırlar ve aşağılanmaktadırlar Bu durumu şair “yaralı olma” olarak yorumlamakta. 3 p Birçoğu bu durumdan habersizce devlete bağlılıklarını sürdürmekte, olan bitene ses çıkarmamaktadır. Şair bu durumu “ gaflet uykusu” olarak adlandırmakta ve onlardan uyanarak kendi hak ve özgürlüklerine sahip çıkmalarını istemektedir.4 p

6 – “Kaside” Türk edebiyatının hangi dönemine ait nazım şeklidir ? Bu dönemin kasidesi ile yukarıdaki kasideyi konu ve şekil özellikleri bakımından karşılaştırarak benzer ve farklı yanlarını yazınız ? ( 10 p )
Cevap : 10 p Kaside divan edebiyatının nazım şekli 2 p Kasidelerde din ve devlet adamlarına övgü konusu işlenir 2p Bu kasidede ise doğruluk, güvenilirlik ,samimiyet ve hürriyet…gibi toplumsal değerler anlatılmıştır 1p Yani konu farlıdır 2 p Ancak şekil bakımından aynıdır. 2p Nazım birimi beyit, ölçü aruz ölçüsü 1 p

7-  İlk  dönem  Tanzimat  Edebiyatının  iki  temsilcisini  yazarak Tanzimat  Edebiyatının  birinci  kuşağı  ile ikinci  kuşağı arasındaki  farkları    belirtiniz ?( 10 p )
Cevap : Ziya Paşa , Namık Kemal, Şinasi 4 p ( ikisi yazılacak ) Birinci kuşak “sanat toplum için ,” ikici kuşak “sanat sanat için” ilkesini benimseniş Birinci kuşak toplumsal konuları, ikinci kuşak kişisel konuları işlemiş Birinci kuşak divan şiirini içerik olarak değiştirmiş İkinci kuşak biçimde değişiklik yapmış. Birinci kuşak romantizmin, ikinci kuşak realizmin etkisinde Dil farkı gibi en az dört özellik yazılacak 6 p

8 – Birinci  dönem  Tanzimat   edebiyatının  üç   özelliğini  yazarak bu  dönem  şiirinde   işlenen  konuları yazınız ( 8 p )
Cevap : Özellikleri olarak getirilen yenilikler. Sanat toplum içindir ilkesini benimsemeleri Sanatçıların batıyı örnek alan politik kişiler oluşu, romantizm ve klasisizmin etkisinde oldukları belirtilecek 3×2 Şiirde İ hak – hürriyet – millet- vatan -geri kalmışlık gibi toplumsal kavramlar işlenmiştir 2 p

9 –  Tanzimat  dönemi  öğretici  metinlerinde  işlenen   türler  hakkında  bilgi veriniz belirtiniz ? ( 7 p )          
Cevap : Bu dönemde makale eleştiri anı gezi yazısı gibi türler edebiyatımıza girmiş İlk makale olan “Mukaddime” de Şinasi Eşitlik Hak ve dilin önemi üzerinde durmuştur
Namık Kemal “Tahrib –i Harabat Ve “Takip “ adlı eleştirileriyle Ziya Paşanın “ Harabat” adlı eserini eleştirmiş Ayrıca anı ve gezi yazısı gibi hak – fikir özgürlüğü – eşitlik sade dil kullanma – geri kalmışlık … gibi konuların işlendiği anlatılacak 7 p

10 – Atatürk’ün : “ Büyük  davamız, en  uygar ve en  refaha  kavuşmuş  millet  olarak  varlığımızı yükseltmektir. “cümlesinde anlatılmak isteneni yorumlayınız.
Cevap : fikır ve açıklama 5 p dili kullanma yeteneği 3 p yazım ve noktalama 2 p

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CELALETTİN HARZEMŞAH