Akif Paşa

22 Mayıs 2013 tarihinde tarafından eklendi.

ÂKIF PAŞA (1787 – 1845)

Akif Paşa Bozok’ta doğdu. Antepli Mehmet Efendi’nin oğludur. Özel öğrenim gördü. Yozgat’ta Cebbarzâde Süleyman Bey’in dîvan kâtipliğinde bulundu. 1814’de İstanbul’da Dîvan-ı Hümâyûn Kalemine kâtip olarak girdi. Başarılı görülerek terfi ettiril­di. 1832’de Reîsülküttâb oldu. Bu unvanı Hariciye Nazın olarak değiştirildi. Böylece Akif Paşa ilk Hariciye Nazırı oldu. 1836’da azledildi.

Pertev Paşa ile olan çekişmeleri, Akif Paşa’ya Tabsıra adlı eserini yazdırdı. 1837’de Pertev Paşa’nın yerine Dahiliye nazırlığına getirildi. Bir yıl sonra yine azledildi. Abdülmecid’in tahta geçişinden sonra Kocaeli mutasamflığma atandı. (1839). Halkın şikayeti üzerine görevden alındı, istanbul’a dönmesine izin verilmeyerek Bursa’da ikame­te mecbur kılındı. 1842’de II. Abdülhamid’in doğumu üzerine yazdığı bir şiir üzerine istanbul’a dönmesine izin verildi. Hac’dan dönüşünde iskenderiye’de öldü.

Akif Paşa, XIX. yüzyıl edebiyatında Tabsıra’sı ve Şeyh Müstak’a yazdığı mektu­bun dilindeki sadelik ve akıcılık sebebiyle yemlik taraftan kabul edilir. Şiirleri ise Dîvan tarzındadır. Sürgünde bulunduğu sırada yazdığı “Adem Kasidesi” konu yönünden yeni­lik olarak görüldü. Torununun ölümü üzerine hece vezniyle yazdığı “Mersiye” ile, Nedim’den beri devam eden “mahallileşme” akımının içinde kabul edilmiştir.

Başlıca eserleri, çeşitli yazılarının toplandığı Münşe’ât-ı Elhac Akif Efendi ve Dîvançe (1843), Tabsıra (tarihsiz, 2. baskı 1883) Eser-i Akif Paşa (1873). Mektuplan ölümünden sonra yayınlanmıştır.

MERSİYE

Tıfl-ı nâzenînim unutmam seni
Aylar günler değil geçsede yıllar
Telhikâm eyledi firakın beni
Çıkar mı hatırdan o tatlı diller

Kıyılamaz iken öpmeğe tenin
Şimdi ne haldedir nâzik bedenin
Andıkça gülşende gonca denenin
Yansın ahım ile kül olsun güller

Tagayyürler gelip cism-i semîne
Döküldü mü siyah ebru cebine
Sırma saçlar yayıldı mı zemîne
Dağıldı mı kokladığım sümbüller

Feleğin kînesi yerin buldu mu
Gül yanağın, reng-i rûyun soldu mu
Acaba çürüyüp toprak oldu mu
Öpüp kokladığım o pamuk eller

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Döneminde Roman ve Hikaye